ඩොලර් බිලියනයක තවත් ණයක් ගන්න ලංසු කැදවයි..

December 30, 2016 at 7:06 am | lanka C news
ඩොලර් බිලියනයක තවත් ණයක් ගන්න ලංසු කැදවයි..

2017 වසර වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියනයක ණය මුදදක් ලබා ගැනීමට රජය විසින් ලංසු කැඳවා ඇත.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් මෙසේ ලංසු කැදවා ඇති අතර එන වසරේ යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම න්‍ය මුල යෙදවීමට අපේක්‍ෂිතය.

3,614 Viewers
Main News