ආර්ථික අවපාතයෙන් ගොඩ ඒමට ඇමරිකානුවෝ එළවලූ වවති

ආර්ථික අවපාතය තිබූ 2009 වසරේදී ඊට මුහුණදීම සඳහා ගෙවතු වගාවට අවතීර්ණ වූ ඇමරිකානුවෝ දැන් එය තව තවත් පුළුල් කරමින් සිටිති. මෙම ගෙවතු වගාවට අවතීර්ණ වු ඇමැරිකානුවන් සංඛ්‍යාව මිලියන 43 කි. මේ අනුව තමන්ගේ අවශ්‍යතා වලින් අඩක්‌ හෝ සපුරා ගැනීමට ඔවුහු සමත් වූහග එළවළු හා පලතුරු ඒ අතර ප්‍රධාන වේ.

තම ගෙවත්තෙහි වගා කරන ආහාර අනුභවය අද එරට ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. තම ගෙවත්තේ ආහාර වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව ඔවුහු පවසති. ඊට අමතරව තමන්ගේ ජීවන වියදම සෑහෙන පමණින් අඩුකර ගැනීමට එය ඉවහල් වී ඇති බව ඔවුහු පවසති.

 

8,903 Viewers

Add-here-new

contactus-n