ලෝක විනාශ කතාව පට්ටපල් බොරුවක්, අගවිනිසුරුවරිය ගෙවන්නේ අපලම කාලයක්

fldaáhla fodaI Nx. lrjk .%y fhÿula isÿj we;s fujeks wjia:djl f,dal úkdYhla ms<sn|j fï flfrk l;d mÜgm,a fndre hehs m%ùK fcH;sI{ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d mjihs’ f,dal úkdY l;d .ek fcH;sI u;h f.kyer olajñka wfí.=Kj¾Ok uy;d fï m%ldYh flf<ah’ fï ui 21 jeksod f,dal úkdYh isÿjk njg m<ù we;s u;h fndre lrñka 22 jeksodg;a ksh;fhkau ysre mdhk nj o wfí.=Kj¾Ok uy;d lSh’

f,dal úkdYhla ms<sn|j ,xldfõ ú;rla fkfjhs f,dalh mqrdu we;s u;jdo .ek furg m%ùK fcH;sI{fhla f,i Tn lshkafka l=ulao@

fudkjd lsõj;a yeu ñksil=f.au is; ;=< fï .ek l=l=ila ;sfhkjd’ fikiqre” rdyq” l=c f,dalhg uyd úm;a” N+ñlïmd we;s l<d’ uyd úkdY we;s lrk .%yfhda ;=kafokd fï fj,dfõ iqnjd§j b;du n,.;=j bkakjd’

w.yre WÉpj ulr rdYsfha bkakjd’ rdyq kSp Nx. rdYsfhda. n,fha bkakjd’ fikiqre WÉpj bkakjd’ fufyu .%y ;;a;ajhla ;sfhk wjia:djl Th lshk f,dal úkdYh wdfjd;a fcH;sIh iïmQ¾K fndrejla fjkak ´kE’ fufyu tlla fjkak fldfydu;a úÈhla keye fcH;sI u;h wkqj’ udhdjre .ymq le,ekavrfha wjqreÿ 5125lska tydg fï foieïn¾ 21ka tydg ke;s tlfka fï fj,dfõ f,dal wjidkhlg w,a,df.k l;d lrkafka’ taf.d,a,kag wvqmdvqjla jqKdo w;=re wka;rdjlg uqyqK md, t;ekska tydg ,shd .kak neß jqKd o wms okafka keye’ ta fudkjd jqK;a fï fj,dfõ f,dal úkdYhla fjk .%yfhda.hla ke;s nj ud meyeÈ,sj lshkak ´kE’

fï f,dal úkdY l;dj .ek fï ,xldfõ ú;rla fkfjhs f,daflu ñksiaiq l;dfjk fj,djla@

fuh wka;¾cd;sl wka;¾cd, l=uka;%Khla úÈhghs ud olskafka’

fcH;sIhg wkqj óg fmrd;=j isÿjqK úm;a .ek wms l;d fldg ;sfhkjd’ iqkdñh .ek;a th isÿjkak fmr wms l;d l<d’ wmsg iqkdñh lsh,u yßhg f;dard fírd.kak neßjqKd’ kuq;a uyd úm;la lshd tod wms lsõjd’

úm;la isÿfjkak kï fï .%yf,dafla .%yfhda fodf<dia fokd w;r úm;a f.k fok .%yhka bkakjd’ ta ;uhs fikiqre” rdyq” l=c .%yfhda’ B.djg fla;= .%yhd’ taf.d,af,d ;uhs fï úm;a f.kfokafka’ w.yre .%yhd fï uyd NQñ lïmdj,g fya;=ldrlhs’ iqkdñh jf.a NQñh iïnkaO fj,d we;sjk ishÆ úm;aj,g w.yre .%yhd ;uhs j.lshkafka’

w.yre fyj;a l=c .%yhd fï udfia 18 jeks w.yrejdod miajre 3’11g ;ukaf.a WÉpNjkh jk ulr rdYshg .syska WÉp;ajhg m;afjkjd’ ta wkqj l%sia;= j¾I 2011 la jQ cQks 6 jeksod rdyq fla;= .%yfhda kSp;ajhg m;ajqKd’ ta .%yfhda kSp;ajhg m;aùu wkqj miq.sh ld,fha úúO ldka;d >d;k” nd,dmrdO we;=¿ ysßls; foaj,a yq.dla isÿjqKd’

fï w.yref.a WÉp;ajh;a tlal rdyq fla;=f.a kSp;ajfhka we;sjk wiqn ;;a;ajh wfydais fjkjd’ tal fï 18 jeksod isÿfjkjd’ wmg wm, f.k fok ku weyqju nhfjk fikiqre .%yhd ljqre;a okak fï fikiqre .%yhd fï fudfydf;a bkafka WÉpj’ fikiqre .%yhd fï wjqreoafoa wf.daia;= 4 jeks fikiqrdod Wfoa 8’44g WÉp;ajhg m;ajqKd’ thd ;du;a WÉpj bkafka’ 2014 foieïn¾ 2 olajd;a WÉpj .uka lrkjd’

fPH;sIhg wkqj wm, f.k fok úm;a f.k fok lror f.k fok ndOd f.k fok wjq,a úhjq,a f.k fok ta .%yfhda y;rfokdu b;d n,.;=j bkakjd’

fï wkqj Th lshk úÈfha f,dal úkdYhla lsisfia;au we;sfjkak bvla keye wms okak PH;sIaYdia;%h wkqj’

we;af;kau .%yhkaf.a ;;a;ajhka wkqj .%y udre” .%y oDIaá” iQ¾h .%yK” pkao% .%yK wkqj hï hï ndOd lror ck;djg f.k fokak mq¿jka’ kuq;a n,.;= wdldrfhka WodyrKhla úÈhg lsõfjd;a wms 2004 foieïn¾ 26 jeksod iqkdñ jf.a úm;lg uqyqK ÿkakd’ ta ;rïj;a f,dl= úm;la fï fj,dfõ isÿfjkak úÈhla keye’ nrm;< .kfha fohla lsj hq;= ;rfï fohla fjkak úÈhla keye’ f,dal úkdYhla lshkafka fï f,dafl fldaá 700lg jeä ck;dj uq¿ukska w¿ ¥ú,s fj,d hkak ´kefka’ fïl uq¿ukska uqidjla’

ojia ;=kla br mdhkafk ke;s l;djl=;a me;sfrkjd’

fï lgl;d ck;dj wmyiq;djg m;a lrkak f.d;mq tajd’ uu tfyu lshkafka uu PH;sIfõÈfhla úÈhg’ wm ,nk wjqreoaog iqn me;=ïm;a yeu fohlau ie,iqï lr, ;sfhkafka’

fï lshk úÈhgu 21 jeksod;a f,dafl meje;au tfyuu biairyg hkjd’ úkdYhla keye’ lsisu m%Yakhla keye’ fï rfÜ .%y ;;a;ajh .ek is¿ñK we;=¿ mqj;am;aj,g uu wfkaljdrhla iïuqL idlÉPd §, ;shkjd’ ta fuf;la ux lshmq yeu wkdjelshlau yßhgu ksje/È jqKd’ n,.;= fõ,dj, wms lshkjd úh yels foa’ foaYmd,k wkdjels yßhgu ux lsõjd’

ta jf.a fu;ekÈ lsj hq;= ;rfï f,dl= fohla fjkak bvla keye’ Th br mdhkafka ke;s l;d mÜgm,a fndre úÈhg ;uhs ug fmfkkafka’ fïl l=uka;%KldÍ jev ms<sfj<la úÈhg ;uhs ug fmfkkafka’

kj ixj¾Ok hq.hla Wodfj,d fï rfÜ ck;dj i;=áka ld î iqn kj jirlg uqyqK fokak n,dfmdfrd;a;= iy.;j isákjd’ tal kj;a;kak lrk l=uka;%Khla úÈhg ;uhs uu fï l;d olskafka’

f,dalh mqrdu fï l;dj,ska ieÆk iq¿ msßil=;a bkakjd”@

tfyu ief,kak lsisu fya;=jla keye’ wms olsk .%y ;;a;ajh wfma rgg úfYaIfhka fkfuhs f,dalhu n,, ;uhs wms lshkafka’ rgla fjkfldg k.rhla fjkfldg .ula fjkfldg iD;= fjkia ùï wkqj fmdä fmdä fjkialï fjkjd’ tajd wkdÈu;a ld,hla ;siafia isÿjqKq foaj,a’ tajd wefrkak Th lshk f,dal úkdihla fjkak fldfy;au bvla keye’

Tn;=ud ys;k úÈhg f,dal úkdYhla fjkak .%yfhda fldfydu msysgkak ´kE lsh,o ys;kafka@

fï m%Yakh wymq tl fyd|hs’ Th lshk f,dal úkdYhla fjkak kï rdyqf.a kSp;ajh tfyuu ;sfhkak ´kE’ fla;=f.a kSp;ajh;a tfyuu ;sfhkak ´kE’ ta jf.au l=c yd fikiqre .%yhka WÉp fkdù kSp ;;a;ajfhka bkak ´k’

l=cf.a WÉp;ajh;a fla;=f.a WÉp;ajhhs fya;=fldg f.k ´kEu fodaIhla Nx. lrk .%y fhÿula fu;k fh§ ;sfnkjd’ tal úfYaI fyd| ;;a;ajhla’ ´kEu fodaIhla wfydais fj,d hkjd’ fldaáhla fodaI Nx. lrk Nx. fjk Nx. lrjk fhÿula fu;k weú;a ;sfhkjd’

fï jif¾ wjika Pdhd pkao%.%yKh isÿjQfha fkdjeïn¾ udfia 28 jeksod’ tal isÿjqfKa jDIN rdYsfhka’ tod meje;s kel; kï le;s kelf;a ;=kajeks mdoh’ tal jqfKa fkdjeïn¾ 28 jeksod rd;%s 2’04 fj,djg’ fï jif¾ wjika jrg jqK Pdhd pkao%.%yKfhka j;a tfyu n,.;= wm, ;;a;ajhla lsisfia;au fmkakqï lrkafka keye’

fï f.ù hk 2012 jirg jvd 2013 jir yeu w;skau iqn jirla fjkj lsh,hs fï rfÜ ck;djg ud wjOdrKfhka lshkafka’

fPH;sIfha fldfya yß lshfjkjo f,dal úkdYhla fjkak ;sfhk wjia:djla .ek@

keye’ tfyu fldfyaj;a lsheú,d keye’ wfma fï fcH;sI Ydia;%fha wr m%xifha Ydka; frñ m%foaYfha tlaodia mkaish .Kkaj, Ôj;a jQ f,dalfha f,dl=u wkdjels lshkakd jQ fkdiag%dvduqiaj;a fufyu f,dal úkdYhla .ek lshd keye’ wrdìlrfha isÿjk iq¿ foaj,a .ek lshd ;snqK;a thd f,dal úkdYhla .ek lsh, keye’ Tyq lshmq ienEjqK wkdjels .ek ljqre;a okakjfka’

fï f,dal úkdY l;d wdrïN jqfKa wka;¾cd,fhka’ Ñ;%mg f,dal úkdYh .ek ksmojd ;sfhkjd’ fï mqxÑhg mgka.;a f,dal úkdY l;dj f,dalh mqrdu tla;rd wkaoul jHdmdrhla lrf.k ;sfhkafka udOH l,t<soelaùï yryd’ fïl wo f,dalfha jeäu wjOdkh fhduqjk lreKq fol;=fkka tlla fj,d ta lshk foieïn¾ 21 Èkh <xùu;a iu. ol=Kq wdishdfõ lgl;dj,g /jfgk jeäu msßi bkafk ud ys;kafka fï wfma rfÜ’ ,nk wjqreoafoa m<uqjeks ld¾;=j ksu fjk fldg fï rfÜ ixj¾Okfha uy fm/<s lsysmhla fjkjd’

f,dalfha uq,au Èk o¾Ykh yomq whfka udhdjre lshkafka’ Tjqka f,dafl olaI wkdjels ldrfhda jf.au olaI .Ks;{fhda’ ta wh br k.skafka lShgo br niskafka lShgo lsh, ksYaÑ;ju lshdmq Woúh’ wyj,a .%yh wyj,a fj,djg wyj,a rdYshg udrefjkj lshk tl glaflg lshdmq Woúh’ wyj,a iQ¾h.%yKh wyj,a pkao%.%yKh wyj,a ojfia wyj,a rdYsfha § isÿfjkjd lsh, ksje/Èju lshQ wh’

fï wh ;drld Ydia;%h yd PH;sIh .ek f,dl= oekqï iïNdrhla ;snqK wh’ Tjqka fjk .%y f,dalj, Ôùka tlal in|;d meje;ajQjd lsh,;a lshkjd’ fjk .%y f,dalj, Ôùkaf.a wdl%uKhlska f,dal úkdYh fõú lsh, we;uqka l,amkd lrkjd”@ taj;a kslïu Wml,amk ú;rhs’ tfyu ùug bvla keye’

we;eï .%yf,dalj, Ôùka bkakjd lshk tl ;ud PH;sIfhkq;a ms<s.kafka’ we;eï .%yf,dalj, Ôjhg WÑ; mßirhla ;shkj lsh, oeka oeka ms<s.ekSug;a ,lafjñka ;sfnkjd’ Th iuyr m<d;aj, olskak ,enqK t<s iuyre msgilaj, hdkd f,i fmkakkakhs yokafka’ fïl;a fldÉpr l;d ;snqK;a ;ju;a f,dafl ;yjqre fkdjQ lreKla’ Th lshk Ôùkq;a wm ys;k úÈfha iajrEmhla fkd.kak mq¿jka jf.au ta hdkd;a fï f,dafl jf.a f,dayuh hdkd fkdjk óg ÈhqKq ;dlaIKhla fhdod .kakjd úh yelshs’

yq.la fokd wo l;d lrk w.úksiqrejßhg úreoaOj fodaIdNsfhda.hg l=ulao fjkafka@

fïl ;uhs fï rfÜ uq¿ukska l%shd;aul jk mQ¾K jYfhka M, ork fodaIdNsfhda.h’ fkú,a iurfldaka uy;df.a fodaIdNsfhda.fha§ Tyq úY%du .shd’ ir;a tka’is,ajd uy;dg úreoaO fodaIdNsfhda.h bÈßhg .sfha keye’

fudk ;rd;srfï flfkla jqK;a jrola lr, ;sfhkj kï ovqjï úÈkak ´k’ uu w.úksiqre;=ñhf. mjq,u okakjd’ t;=ñh fï fj,dfõ f.jkafka b;du ;on, wm, ld,hla’ t;=ñhf.a ieñhd lghq;= lf<a uu l%shdldÍ wOHlaI f,i lghq;= lrk cd;sl b;sß lsÍfï nexl=fõ iNdm;sjrhd úÈhghs’

f,daflu m%:u w.ue;sksh ìysjqfK;a fï rfgkafka’ ta f.!rjkSh ldka;d mrmqrg wjuka jk wdldrhg wo fï rfÜ w.úksiqrejßh fpdaokdjg ,lafj,d ;sfhkjd’ uu ta mjqf,u flakaor okakjd’ Tjqka f.jkafka b;du wiqn ld,hla’

ux fï fõ,dfõ jvd;au lk.dgqjg m;afjkj fï rfÜ f.!rjkSh iïNdjkSh ;k;=rla wmlS¾;shg m;aùu .ek’ ,xldj fn!oaO rgla’ wfma ck;djf.ka w;s nyq;rh fn!oaO ck;dj’ mkais,a mo mfyka fojeks mkais,a moh fï fodaIdNsfhdaf.;a tlal lvd ì| oud ;sfhk nj meyeÈ,shs’

th fï rfÜ fmdä <uhs mjd okakjd’ fï mkais,a mo lvmq wh wdrlaId lrk uqjdfjka hï msßila bÈßm;aùu .ek mqÿu fjkjd jf.au lk.dgq fjkjd’

kS;s la‍fIa;%fha;a oeka ;shk wjq,a úhjq,a ke;s fj,d fndfydu iqnodhS fjkila ,nk jif¾ uq,a Nd.fhau oelsh yelsfõú’ ta w;ru rcfha u;hg ck;djg jeä jeäfhka .re lrkak fm,fUk ;;a;ajhla we;s fjkjd’

mdi,a wOHdmkfha ;sfhk wjq,a úhjq,a uq¿ukskau ksrjq,a fjkjd’

ixjdoh ir;a fmf¾rd

40,480 Viewers

Add-here-new

contactus-n