ලෝක විනාශ කතාව පට්ටපල් බොරුවක්, අගවිනිසුරුවරිය ගෙවන්නේ අපලම කාලයක්

fldaáhla fodaI Nx. lrjk .%y fhÿula isÿj we;s fujeks wjia:djl f,dal úkdYhla ms<sn|j fï flfrk l;d mÜgm,a fndre hehs m%ùK fcH;sI{ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d mjihs’ f,dal úkdY l;d .ek fcH;sI u;h f.kyer olajñka wfí.=Kj¾Ok uy;d fï m%ldYh flf<ah’ fï ui 21 jeksod f,dal úkdYh isÿjk njg m<ù we;s u;h fndre lrñka 22 jeksodg;a ksh;fhkau ysre mdhk nj o wfí.=Kj¾Ok uy;d lSh’

f,dal úkdYhla ms<sn|j ,xldfõ ú;rla fkfjhs f,dalh mqrdu we;s u;jdo .ek furg m%ùK fcH;sI{fhla f,i Tn lshkafka l=ulao@

fudkjd lsõj;a yeu ñksil=f.au is; ;=< fï .ek l=l=ila ;sfhkjd’ fikiqre” rdyq” l=c f,dalhg uyd úm;a” N+ñlïmd we;s l<d’ uyd úkdY we;s lrk .%yfhda ;=kafokd fï fj,dfõ iqnjd§j b;du n,.;=j bkakjd’

w.yre WÉpj ulr rdYsfha bkakjd’ rdyq kSp Nx. rdYsfhda. n,fha bkakjd’ fikiqre WÉpj bkakjd’ fufyu .%y ;;a;ajhla ;sfhk wjia:djl Th lshk f,dal úkdYh wdfjd;a fcH;sIh iïmQ¾K fndrejla fjkak ´kE’ fufyu tlla fjkak fldfydu;a úÈhla keye fcH;sI u;h wkqj’ udhdjre .ymq le,ekavrfha wjqreÿ 5125lska tydg fï foieïn¾ 21ka tydg ke;s tlfka fï fj,dfõ f,dal wjidkhlg w,a,df.k l;d lrkafka’ taf.d,a,kag wvqmdvqjla jqKdo w;=re wka;rdjlg uqyqK md, t;ekska tydg ,shd .kak neß jqKd o wms okafka keye’ ta fudkjd jqK;a fï fj,dfõ f,dal úkdYhla fjk .%yfhda.hla ke;s nj ud meyeÈ,sj lshkak ´kE’

fï f,dal úkdY l;dj .ek fï ,xldfõ ú;rla fkfjhs f,daflu ñksiaiq l;dfjk fj,djla@

fuh wka;¾cd;sl wka;¾cd, l=uka;%Khla úÈhghs ud olskafka’

fcH;sIhg wkqj óg fmrd;=j isÿjqK úm;a .ek wms l;d fldg ;sfhkjd’ iqkdñh .ek;a th isÿjkak fmr wms l;d l<d’ wmsg iqkdñh lsh,u yßhg f;dard fírd.kak neßjqKd’ kuq;a uyd úm;la lshd tod wms lsõjd’

úm;la isÿfjkak kï fï .%yf,dafla .%yfhda fodf<dia fokd w;r úm;a f.k fok .%yhka bkakjd’ ta ;uhs fikiqre” rdyq” l=c .%yfhda’ B.djg fla;= .%yhd’ taf.d,af,d ;uhs fï úm;a f.kfokafka’ w.yre .%yhd fï uyd NQñ lïmdj,g fya;=ldrlhs’ iqkdñh jf.a NQñh iïnkaO fj,d we;sjk ishÆ úm;aj,g w.yre .%yhd ;uhs j.lshkafka’

w.yre fyj;a l=c .%yhd fï udfia 18 jeks w.yrejdod miajre 3’11g ;ukaf.a WÉpNjkh jk ulr rdYshg .syska WÉp;ajhg m;afjkjd’ ta wkqj l%sia;= j¾I 2011 la jQ cQks 6 jeksod rdyq fla;= .%yfhda kSp;ajhg m;ajqKd’ ta .%yfhda kSp;ajhg m;aùu wkqj miq.sh ld,fha úúO ldka;d >d;k” nd,dmrdO we;=¿ ysßls; foaj,a yq.dla isÿjqKd’

fï w.yref.a WÉp;ajh;a tlal rdyq fla;=f.a kSp;ajfhka we;sjk wiqn ;;a;ajh wfydais fjkjd’ tal fï 18 jeksod isÿfjkjd’ wmg wm, f.k fok ku weyqju nhfjk fikiqre .%yhd ljqre;a okak fï fikiqre .%yhd fï fudfydf;a bkafka WÉpj’ fikiqre .%yhd fï wjqreoafoa wf.daia;= 4 jeks fikiqrdod Wfoa 8’44g WÉp;ajhg m;ajqKd’ thd ;du;a WÉpj bkafka’ 2014 foieïn¾ 2 olajd;a WÉpj .uka lrkjd’

fPH;sIhg wkqj wm, f.k fok úm;a f.k fok lror f.k fok ndOd f.k fok wjq,a úhjq,a f.k fok ta .%yfhda y;rfokdu b;d n,.;=j bkakjd’

fï wkqj Th lshk úÈfha f,dal úkdYhla lsisfia;au we;sfjkak bvla keye wms okak PH;sIaYdia;%h wkqj’

we;af;kau .%yhkaf.a ;;a;ajhka wkqj .%y udre” .%y oDIaá” iQ¾h .%yK” pkao% .%yK wkqj hï hï ndOd lror ck;djg f.k fokak mq¿jka’ kuq;a n,.;= wdldrfhka WodyrKhla úÈhg lsõfjd;a wms 2004 foieïn¾ 26 jeksod iqkdñ jf.a úm;lg uqyqK ÿkakd’ ta ;rïj;a f,dl= úm;la fï fj,dfõ isÿfjkak úÈhla keye’ nrm;< .kfha fohla lsj hq;= ;rfï fohla fjkak úÈhla keye’ f,dal úkdYhla lshkafka fï f,dafl fldaá 700lg jeä ck;dj uq¿ukska w¿ ¥ú,s fj,d hkak ´kefka’ fïl uq¿ukska uqidjla’

ojia ;=kla br mdhkafk ke;s l;djl=;a me;sfrkjd’

fï lgl;d ck;dj wmyiq;djg m;a lrkak f.d;mq tajd’ uu tfyu lshkafka uu PH;sIfõÈfhla úÈhg’ wm ,nk wjqreoaog iqn me;=ïm;a yeu fohlau ie,iqï lr, ;sfhkafka’

fï lshk úÈhgu 21 jeksod;a f,dafl meje;au tfyuu biairyg hkjd’ úkdYhla keye’ lsisu m%Yakhla keye’ fï rfÜ .%y ;;a;ajh .ek is¿ñK we;=¿ mqj;am;aj,g uu wfkaljdrhla iïuqL idlÉPd §, ;shkjd’ ta fuf;la ux lshmq yeu wkdjelshlau yßhgu ksje/È jqKd’ n,.;= fõ,dj, wms lshkjd úh yels foa’ foaYmd,k wkdjels yßhgu ux lsõjd’

ta jf.a fu;ekÈ lsj hq;= ;rfï f,dl= fohla fjkak bvla keye’ Th br mdhkafka ke;s l;d mÜgm,a fndre úÈhg ;uhs ug fmfkkafka’ fïl l=uka;%KldÍ jev ms<sfj<la úÈhg ;uhs ug fmfkkafka’

kj ixj¾Ok hq.hla Wodfj,d fï rfÜ ck;dj i;=áka ld î iqn kj jirlg uqyqK fokak n,dfmdfrd;a;= iy.;j isákjd’ tal kj;a;kak lrk l=uka;%Khla úÈhg ;uhs uu fï l;d olskafka’

f,dalh mqrdu fï l;dj,ska ieÆk iq¿ msßil=;a bkakjd”@

tfyu ief,kak lsisu fya;=jla keye’ wms olsk .%y ;;a;ajh wfma rgg úfYaIfhka fkfuhs f,dalhu n,, ;uhs wms lshkafka’ rgla fjkfldg k.rhla fjkfldg .ula fjkfldg iD;= fjkia ùï wkqj fmdä fmdä fjkialï fjkjd’ tajd wkdÈu;a ld,hla ;siafia isÿjqKq foaj,a’ tajd wefrkak Th lshk f,dal úkdihla fjkak fldfy;au bvla keye’

Tn;=ud ys;k úÈhg f,dal úkdYhla fjkak .%yfhda fldfydu msysgkak ´kE lsh,o ys;kafka@

fï m%Yakh wymq tl fyd|hs’ Th lshk f,dal úkdYhla fjkak kï rdyqf.a kSp;ajh tfyuu ;sfhkak ´kE’ fla;=f.a kSp;ajh;a tfyuu ;sfhkak ´kE’ ta jf.au l=c yd fikiqre .%yhka WÉp fkdù kSp ;;a;ajfhka bkak ´k’

l=cf.a WÉp;ajh;a fla;=f.a WÉp;ajhhs fya;=fldg f.k ´kEu fodaIhla Nx. lrk .%y fhÿula fu;k fh§ ;sfnkjd’ tal úfYaI fyd| ;;a;ajhla’ ´kEu fodaIhla wfydais fj,d hkjd’ fldaáhla fodaI Nx. lrk Nx. fjk Nx. lrjk fhÿula fu;k weú;a ;sfhkjd’

fï jif¾ wjika Pdhd pkao%.%yKh isÿjQfha fkdjeïn¾ udfia 28 jeksod’ tal isÿjqfKa jDIN rdYsfhka’ tod meje;s kel; kï le;s kelf;a ;=kajeks mdoh’ tal jqfKa fkdjeïn¾ 28 jeksod rd;%s 2’04 fj,djg’ fï jif¾ wjika jrg jqK Pdhd pkao%.%yKfhka j;a tfyu n,.;= wm, ;;a;ajhla lsisfia;au fmkakqï lrkafka keye’

fï f.ù hk 2012 jirg jvd 2013 jir yeu w;skau iqn jirla fjkj lsh,hs fï rfÜ ck;djg ud wjOdrKfhka lshkafka’

fPH;sIfha fldfya yß lshfjkjo f,dal úkdYhla fjkak ;sfhk wjia:djla .ek@

keye’ tfyu fldfyaj;a lsheú,d keye’ wfma fï fcH;sI Ydia;%fha wr m%xifha Ydka; frñ m%foaYfha tlaodia mkaish .Kkaj, Ôj;a jQ f,dalfha f,dl=u wkdjels lshkakd jQ fkdiag%dvduqiaj;a fufyu f,dal úkdYhla .ek lshd keye’ wrdìlrfha isÿjk iq¿ foaj,a .ek lshd ;snqK;a thd f,dal úkdYhla .ek lsh, keye’ Tyq lshmq ienEjqK wkdjels .ek ljqre;a okakjfka’

fï f,dal úkdY l;d wdrïN jqfKa wka;¾cd,fhka’ Ñ;%mg f,dal úkdYh .ek ksmojd ;sfhkjd’ fï mqxÑhg mgka.;a f,dal úkdY l;dj f,dalh mqrdu tla;rd wkaoul jHdmdrhla lrf.k ;sfhkafka udOH l,t<soelaùï yryd’ fïl wo f,dalfha jeäu wjOdkh fhduqjk lreKq fol;=fkka tlla fj,d ta lshk foieïn¾ 21 Èkh <xùu;a iu. ol=Kq wdishdfõ lgl;dj,g /jfgk jeäu msßi bkafk ud ys;kafka fï wfma rfÜ’ ,nk wjqreoafoa m<uqjeks ld¾;=j ksu fjk fldg fï rfÜ ixj¾Okfha uy fm/<s lsysmhla fjkjd’

f,dalfha uq,au Èk o¾Ykh yomq whfka udhdjre lshkafka’ Tjqka f,dafl olaI wkdjels ldrfhda jf.au olaI .Ks;{fhda’ ta wh br k.skafka lShgo br niskafka lShgo lsh, ksYaÑ;ju lshdmq Woúh’ wyj,a .%yh wyj,a fj,djg wyj,a rdYshg udrefjkj lshk tl glaflg lshdmq Woúh’ wyj,a iQ¾h.%yKh wyj,a pkao%.%yKh wyj,a ojfia wyj,a rdYsfha § isÿfjkjd lsh, ksje/Èju lshQ wh’

fï wh ;drld Ydia;%h yd PH;sIh .ek f,dl= oekqï iïNdrhla ;snqK wh’ Tjqka fjk .%y f,dalj, Ôùka tlal in|;d meje;ajQjd lsh,;a lshkjd’ fjk .%y f,dalj, Ôùkaf.a wdl%uKhlska f,dal úkdYh fõú lsh, we;uqka l,amkd lrkjd”@ taj;a kslïu Wml,amk ú;rhs’ tfyu ùug bvla keye’

we;eï .%yf,dalj, Ôùka bkakjd lshk tl ;ud PH;sIfhkq;a ms<s.kafka’ we;eï .%yf,dalj, Ôjhg WÑ; mßirhla ;shkj lsh, oeka oeka ms<s.ekSug;a ,lafjñka ;sfnkjd’ Th iuyr m<d;aj, olskak ,enqK t<s iuyre msgilaj, hdkd f,i fmkakkakhs yokafka’ fïl;a fldÉpr l;d ;snqK;a ;ju;a f,dafl ;yjqre fkdjQ lreKla’ Th lshk Ôùkq;a wm ys;k úÈfha iajrEmhla fkd.kak mq¿jka jf.au ta hdkd;a fï f,dafl jf.a f,dayuh hdkd fkdjk óg ÈhqKq ;dlaIKhla fhdod .kakjd úh yelshs’

yq.la fokd wo l;d lrk w.úksiqrejßhg úreoaOj fodaIdNsfhda.hg l=ulao fjkafka@

fïl ;uhs fï rfÜ uq¿ukska l%shd;aul jk mQ¾K jYfhka M, ork fodaIdNsfhda.h’ fkú,a iurfldaka uy;df.a fodaIdNsfhda.fha§ Tyq úY%du .shd’ ir;a tka’is,ajd uy;dg úreoaO fodaIdNsfhda.h bÈßhg .sfha keye’

fudk ;rd;srfï flfkla jqK;a jrola lr, ;sfhkj kï ovqjï úÈkak ´k’ uu w.úksiqre;=ñhf. mjq,u okakjd’ t;=ñh fï fj,dfõ f.jkafka b;du ;on, wm, ld,hla’ t;=ñhf.a ieñhd lghq;= lf<a uu l%shdldÍ wOHlaI f,i lghq;= lrk cd;sl b;sß lsÍfï nexl=fõ iNdm;sjrhd úÈhghs’

f,daflu m%:u w.ue;sksh ìysjqfK;a fï rfgkafka’ ta f.!rjkSh ldka;d mrmqrg wjuka jk wdldrhg wo fï rfÜ w.úksiqrejßh fpdaokdjg ,lafj,d ;sfhkjd’ uu ta mjqf,u flakaor okakjd’ Tjqka f.jkafka b;du wiqn ld,hla’

ux fï fõ,dfõ jvd;au lk.dgqjg m;afjkj fï rfÜ f.!rjkSh iïNdjkSh ;k;=rla wmlS¾;shg m;aùu .ek’ ,xldj fn!oaO rgla’ wfma ck;djf.ka w;s nyq;rh fn!oaO ck;dj’ mkais,a mo mfyka fojeks mkais,a moh fï fodaIdNsfhdaf.;a tlal lvd ì| oud ;sfhk nj meyeÈ,shs’

th fï rfÜ fmdä <uhs mjd okakjd’ fï mkais,a mo lvmq wh wdrlaId lrk uqjdfjka hï msßila bÈßm;aùu .ek mqÿu fjkjd jf.au lk.dgq fjkjd’

kS;s la‍fIa;%fha;a oeka ;shk wjq,a úhjq,a ke;s fj,d fndfydu iqnodhS fjkila ,nk jif¾ uq,a Nd.fhau oelsh yelsfõú’ ta w;ru rcfha u;hg ck;djg jeä jeäfhka .re lrkak fm,fUk ;;a;ajhla we;s fjkjd’

mdi,a wOHdmkfha ;sfhk wjq,a úhjq,a uq¿ukskau ksrjq,a fjkjd’

ixjdoh ir;a fmf¾rd

39,692 Viewers

75 Comments to “ලෝක විනාශ කතාව පට්ටපල් බොරුවක්, අගවිනිසුරුවරිය ගෙවන්නේ අපලම කාලයක්”

 1. මාතර ආතර says:

  @අනේ සුමනෝ

  ”කුඩු දුමිය සහ මරුවිය ගේ දෙවන සිලපදේ කඩපු බැංකු වාර්තා ත් එලි කරපල්ලා කියල”

  කියන්නේ නැතිව

  මේ පවුලේ
  කේන්දර රහස් එලි කිරීම

  උඹේ රැකියාවට
  තරම් නොවේ!

  • R.Dias says:

   මාතර ආතර…
   මේ ගොබ්බ කේන්දර කාරයාට ඕක තෙරෙන්නේ නෑහෑ…මූ කුලියට කහිනවා..

   • SL MAN says:

    මූ කුලියට කැස්සක් මොකෝ බන් ජාතියක් ජන්මයක් වෙනුවෙන්නේ කහින්නේ,ඒ දෙකම නැති තොපි වගේ එවුන් උදේ හවස කහින්නේ අහවල් එකටද කියලා කවුරුත් දන්නවා

    • මම රටට හිතැති පෛසර පීතර චින්තර යන්තර මන්තර® says:

     මෙ බුරුව පන්සිල් පද පහෙන් එකක් කඩපු කතාවක් කියනව.. උ කඩෙ යන උගෙ ලොක්කො පන්සිල් පද 5 ම කඩ්නව.. මෙ වගෙ ගොන් හරක් ලගට මිනිස්සු කෙන්දර උස්සගන යනවනෙ.. අවස්තාවදියො.

    • senevi says:

     rata vinasakarana ona horek kiyana vachana tama “ape rata,ape jathiya,ape kama,ape mav bima,”.

   • Original buwa says:

    @senevi
    vinaasa nokarana ekek wenna nam,
    rata jathiya gena kathaa nokara inna oneda?
    ratata jathiyata wiruddhawa kathaa karanna oneda?

    • senevi says:

     natha,,,rata venuven ktakireemath ratata adarakireemath sama dena sathu vagakeemak saha vaha keemaki.

     Ese vuuvath ema hageem vikunamin sitina desha paluvan saha ovunge bath balayan saha katu kana ballan me ratata vinasayaki.

     Me katavata sambandava ati SUMANA DASA nam hadahan balana pudgalayada evannaki.

    • Original buwa says:

     >>rata vinasakarana ona horek kiyana vachana tama “ape rata,ape jathiya,ape kama,ape mav bima,”.

     Ehema nethi rata vinaasa karana horun apamanawath sitith.
     Obage prakaashayen, rata gena kathaa karanna horek lesa hanwadu gahe, evita eyin walakeemata pelambe.

     >>vagakeemak saha vaha keemaki.
     Mokakda me vha keema?

     >>Ese vuuvath ema hageem vikunamin sitina desha paluvan saha ovunge bath balayan saha katu kana ballan me ratata vinasayaki.

     Mata nam meyin gamya wanne, rata gena kathaa nokarana
     desha paluvan saha ovunge bath balayan saha katu kana ballan
     me rata sukhitha muditha karanawaa yanuwen, oba dakina satiyaki.

     >>Me katavata sambandava ati SUMANA DASA nam hadahan balana pudgalayada
     evannaki.
     Meyata ekanga wemi.

  • welusumana says:

   මහා ගෝනාට එකතු උන තවත් ගොන් හරකෙක් මූ. මුන් ඔක්කොටොම හෙන ගහන දවස වැඩි ඇත ක නෙමෙ.

 2. Janaka says:

  Mahindaya Rate Janadipathi kiyanne Mulu Ratatama Apalayak thamaa.

  • sam says:

   nodomakin .meweni amanayan innathuru ratata hariyaida.prabakaran walapallata giye nethnam me tika kaleta ki dahak walapallata eralada praba.e pinama ethi janadipathithumata niwan dakinna.ape depala kala winasa kala prabha genada oyatharam duka.thopata amathaka unata ara kuhaka ranila pawa kiwwa yuddaye sampurna gaurawaya mahaindata lebenawa kiyala.thope gewal idiripitadi eka ltte bombayak pipuruwa nam ohoma kiyanne nehe.ape jeewith bera dunna saha ape rata beradunna me nayanaya sadakalma ape rate nayakayama wenawa nam mama sathutui.kelehiguna nodanna thirisannun inna thuru meratata sethak weida?

 3. SIG HELAYA says:

  MU AANDUWE BISCUT KANA RILAWA.

 4. mahinda says:

  Mu kiuwa nam wenne na kiyala aniwa loka winase wenawa wenawamai.Muu kiyala tharamak kelinne keppa muge katin mai kiuwe lankawa world cup eka dinanawa kiyala namuth ekata parada una.

 5. A380 says:

  mona bankuwada eelagata ona

 6. gaya says:

  ane sumano danwath oya kade yana eka nawatvanawa. boru karala minissu rawatala kohetada yanna hitagena inne..?

 7. sunimal says:

  දැන් මුස්ලිම්ලට මක්කම යන්න ඕනේ නැහැ දැන් කළුගල් හාසින් අල්ලා විසිකරනවා දැන් ලංකාවට මුදල් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්

  මෝඩ හැත්ත

 8. maliii says:

  අගවිනුසුරු තුමිය විතරක් නෙවෙයි යකෝ , රටවැසියෝ ඔක්කොමොටත් අපල කාලයක් තමි මේ. අස්චර්යේයේ තරම තමයි .

  • S.T.F says:

   uba virayen hitiyata pinam joliye ennawa

   ai ubata oni Mahinda Rajapaksha ewath karala ai kotiyata rata dennada

   Kotiyata rata denna oni nama oya wage gon kath akiyapan

   • මනස්ගාත says:

    මාසෙන් බාගයක් ගියා, පඩිය ඉවරයි! කොටිය කෑවනම් හොදයි කියල හිතෙනවා…

  • Fernando says:

   මල්ලි
   උබේ කටේ මසුරන් දාන ඕන. දිවයින පත්තරේ බලපල්ල. මිනිස්සු කියන කතා. නයිට් කාර් රේස් ගෑන.අපිට නම් දෑන් අපලෙ කියන්නෙ එදා වේල ටුවර්ස් ගානටම වෑටිල.
   මමත් ඉන්නෙ ලෑම්බොගිනියක් දාල රේස් දුවල කීයක් හරි හොයා ගන්න.

   • sam says:

    thpita car race nemei pennanna oona bomba paththuwena heti.ethakota athal ethi.rate samayak thibenawa kiyana eka neda oyawage dekin gamya wenne.kotiya hitiyanam thiyai racema.nodomakin.

    • Fernando says:

     යුද්දෙ ඉවර කලේ තනි මිනිහෙක් නෙවේ. ඒකට හිටපු හොදම යුද සෙන්පතියට සේවා දිගුවක් දීල තියා ගත්තෙ.යුද්දෙට බයේ පෑනල ගිය උන් දෑන් පොරවල් වෙලා. හිකිස්…….අපි නොදන්න ලයිව්.

 9. gadol says:

  “බෞද්ධ ආකාශ වස්තු විද්‍යාවට” (Buddhist Cosmology) අනුව මේ “දිව්‍ය” ලෝක තලයන්ගේ ආයු කාලය මිනිස් ලොව ආයු කාලය මෙන් සිය දහස් ගුණයකි. “කාලය” (Concept of Time) ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් මහ ඇදුරාට අනුව අප විසින් ගොඩ නඟා ගත් හුදු මනං කල්පිතයක් පමණක් නොවේ. විශ්වයේ සෑම භෞතිකයක්ම වටා ක්‍රියාත්මක “ජීව ඔරලෝසුවක්” ඇත. (Cosmic Biological Clock). එනයින් මිනිස් ලොව කාලය සහ විශ්ව කාලය එක කුඩා පොදු ගුණාකාරයකට ගෙන බලන කල වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා රජ කරන “චාතුර් මහා රාජික” දිව්‍ය ලෝකයෙහි ආයුෂ මනුෂ්‍ය ලෝක කාළයෙන් වර්ෂ මිලියන 9.4 ක් වේ. (වසර අනූ හතර ලක්ෂයක් – 9.4 million years ) (මෙම ගණනය පුරාණ ඉන්දීය “සර්වාස්ථිවාද” සංකල්පයන්ට අනුව සිදු කොට ඇත.)

  බුදු පියාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා වදාළා අපේ මිනිස් කාලයෙන් තවම ගත වී ඇත්තේ වසර 2550ක පමණ කාළයක් පමණි. එය විශ්ව ඔරලෝසුවට අනුව නම් ඉතාම සුළු කාළයකි. “චාතුර් මහා රාජික” ඔරලෝසුවට අනුව තප්පර ගණනකි!

  මේ අනුව අපට නිගමනය කළ හැක්කේ එදා බුදු පියාණන් සෙවණේ ආටානාටිය විමසූ දිව්‍ය, යක්ෂ, කුම්භාණ්ඩ, රාජයන්ට තවමත් බණ අසා ගොස් වැඩි වේලාවක් ගත වී නොමැති බවයි.

  එසේ නම් එදා ගෞතම බුදු සරණ ගිය “ඒලියන්” උපාසක, උපාසිකාවන් මෙන්ම එදා බුදු පා සෙවණේ ආර්‍ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගත් “ඒලියන්” සෝතාගාමීන්, රහතුන් මේ මොහොත වන විටත් “හබල්” දුරේක්ෂයට නොපෙනෙන චක්‍රාවාට වල සිට “නමෝ බුද්ධාය!” කියනවා විය යුතුය.

  “අදටත් ඔවුහු මහ පොළවේ ඔවුන් හා සන්නිවේදනය කර හැකිවුන් සමඟ බුදු දහම ගැන යමක් පවසනවා නම් එය අරුමයක් විය නොහැක. මිනිස් ලොවෙන් පිටතත් දන්නා එකම මිනිස් දහම බුදු දහමයි. ඒ පිළිබඳව කිසිදු සැකයක් තිබිය යුතු නැත. ඔවුහු පෘතුවි ජීවින්ට වඩා බෙහෙවින් බල සම්පන්න වුවත් ඔවුහු අප ආක්‍රමණය නොකරන්නේ “බුද්ධොත්පාද” ග්‍රහ ලෝකය ඔවුහු පූජනීය කොට සලකන නිසාම විය යුතුය.”

  • Real Sam says:

   Wishva siyapatha katapadam wage…… any way hats off to u dude.

   • sam says:

    meka mage eththa ekalu .puh..

    • Serasinghe says:

     ඒක සත්‍යයක් දුරේක්ෂයක් සොයාගෙන නොතිබු කාලයේ අප බුදු පියානන් වහන්සේ විශ්වයේ සත්‍යක හෙලි කලේ තම බුද්ධ ඥානය මගිනි. විද්‍යාව දියුනු වෙන්න වෙන්න ඒවා සනාථ වෙනව මිස බොරු නොවේ. විශ්වය දුටු එකම දහම එකම දර්ෂයන බුදු දහම පමනයි. අනික් ආගම් වල ලෝකය පැතලි යයි කීවා. නෑ එය බෝලයක් වගේ කියා සත්‍යය හෙලි කළ සොක්‍රටීස්ට මරණ දඩුවම නියම උනා. ඒ ආගම් වල නායකයෝ අද මොනවත් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ල කලේ ඒගොල්ලන්ගේ පොතෙන් ලෝකය පැතියි කියන කොටස ඉවත් කිරීම විතරයි. 1990 ගනන් වල පාප් වහන්සේ සොක්‍රටීස්ට කළ අපරාදය ගැන සමාව ඉල්ලුවා. නමුත් ඒ අපරාදය නිවැරදි වෙනවාද?

  • Hiapatuwa says:

   This is something new one.

   Very valuable rather than spreading low level racialism over the net.

   well done.

  • Original buwa says:

   >> ඔවුහු පෘතුවි ජීවින්ට වඩා බෙහෙවින් බල සම්පන්න වුවත් ඔවුහු අප ආක්‍රමණය නොකරන්නේ “බුද්ධොත්පාද” ග්‍රහ ලෝකය ඔවුහු පූජනීය කොට සලකන නිසාම විය යුතුය.”
   Ema loka walama, budu dahama nodanna etharamma bala sampanna, alien buwala sitiya heka.
   Owungen aakramanayak peminiya heka,

 10. godaya says:

  මේක ගහන බොරු වලට කටට උල්කාපාතයක්ම වැටිය !

 11. බුවා says:

  මෙයාත් පට්ටපල් බොරුකාරයෙක්

 12. harsha says:

  අෙන් පලයන් පෙචා්රිස්

 13. ranilw says:

  Me gona minissunge kendara balala ewa pattarawalath danawa.Mu kendarakarayek unata acharadarmawath danne ne………….

 14. Helaya says:

  Methuma kiyana ewa 100% vishwasa karanna puluwan
  Matamathakai Tsunami gana methuma 2003 or 2004 di hariyatama kiuuwa ewagema

  Lankkawena Raththaran – manik hamabawenawa kiyala hariyatama kiuuwa
  Ewagema Sarath Fonseka ta monada wenne kiyala 100% hariyata kiuuwe methuma mama thamai
  Mata mathakai Cahade denadawasema kattiya Sarath Ponsekawa epawela anith paththa harenawa kiuuwa
  Ewagema meya kiuuwa Sarath poseka wate enna okkoma meya haradala yanawa kiyala
  anthimata paule ayawath Ponseka mahaththayata nathi unaneda

  Ewagema CJ ta ada wela tiyena de balanna
  Nikan anagena neda

 15. savi says:

  It is good to see everybody has got to know this man. /he is nothing other than a boot licker.

 16. savi says:

  a boot licker

 17. ආණ්ඩු විරෝධියාගේ සැබෑ හිත‍ says:

  අනේ මෙයාගේ පලා පල.මෙයාටත් නවනිංගිරාවක් ඇවිත් අස්වෙන්න වුන කොටස් ගනුදෙනුව වෙනකම්ම මෙයා දැන හිටියේ නෑ.අනුන්ගේ කේන්දර බලන්නේ නැතිව තමන්ගේ එක බලා‍ගෙන හිටියනම් හරිනේ.

 18. සූර සරදියල්. says:

  මේකාගේ කේන්දරේ බලවා ගන්න කියන්ඩ ඕන ලගදීම……..

 19. මම රටට හිතැති පෛසර පීතර චින්තර යන්තර මන්තර® says:

  මෙහෙම කෙන්දර බලලා තමයි සින්හල ජාතිය අඩුවුනෙ !!!!

  හම්බ ගැනු වයස 21 වෙන්න ඉස්සෙල්ලා බැදලා ඉවරයි. සින්හල 30-35 වෙනකම් පල / අපල බලලා අනාත වෙලා …

 20. බුවා says:

  ඈයි උබට මටතක නෑත්ද වර්ල්ඩ් කප් එක අපි දිනනව කියපු එක

 21. ගාල්ලේ සමන් says:

  වැලේ වැල් නැතිව හිටපු සුමනෙයා නම් දැන් ගෙවන්නේ ඉතාම සපල කාලයක්.

 22. Keli Mendez says:

  ELa nice coment

 23. Mama says:

  Ane yako, Tho kuliyata kahinawa kiyala ratama dannawa yako…uba kiyala thibunane “Pawena chanda wenas kireeme puduma balayak thiyenawa ” kiyala …Api balamuko eelaga election eke umbata wenade….

 24. Ruwan Senafo says:

  Mun mukunda?Rajata kade yana pakkaileen misak?

 25. Ranil Wickramasingha says:

  Beriwelawath monawahari unoth muu kiyai Minissu bayawena nisa mama aththa kiwwe nehe kiyala……..Mervin silva wage….

 26. ටිකිරි says:

  අගවිනිසුරුට අපලයි කියල දැන්නම් ඉතින් ඔයාට වොතරක් නෙවෙයි අංකල් අපිටත් පේනවා…ඔයා හරි සාත්තර කාරයෙක් නම් ඕක දකින්න තිබුනෙ මේයාට අගවිනිසුරුකම හම්බවෙලා මහත්තයට සභාපතිකම හම්බවෙච්ච වෙලාවෙ…

 27. ටිකිරි says:

  අගවිනිසුරුට අපලයි කියල දැන්නම් ඉතින් ඔයාට විතරක් නෙවෙයි අංකල් අපිටත් පේනවා…ඔයා හරි සාත්තර කාරයෙක් නම් ඕක දකින්න තිබුනෙ මේයාට අගවිනිසුරුකම හම්බවෙලා මහත්තයට සභාපතිකම හම්බවෙච්ච වෙලාවෙ…

  • Shantha says:

   ඒක කොහොමද කරන්නේ මහත්තයාට සභාපතිකම තිබුනු වෙලාවේ මෙතුමාට නිකන් පුටුව රත් කර කර කේන්දර බල බලා ඉන්න අධ්‍යක්ශක කමක් තිබුනා නේ. ඒ වෙලාවේ නම් මහත්තයත් හොඳයි මහත්තයාගේ කලදවසත් හොඳයි එලියට බහින්න උනාට පස්සේ නෝනට අපලයිලු.

  • bindy says:

   JANAKA PERERA MAHATTAYATA APLAY KIYALATH MEYA KIWWA

 28. bahubutha says:

  මහජනතාවගෙ සල්ලි හුරාකාලා රජ පවුලක් වෙන්න හදන උන්ට කැස්සාම විතරද ජාතියක් ජමිමයක් ඇතිවෙන්නෙ?

 29. සම්‍යක් ප්‍රයෝග says:

  බුදු සමයට අනුව ජ්‍යෝතිර්වේදය තිරස්චීන හෙවත් තිරිසන් විද්‍යාවකි
  පෙර කල කර්මය වෙනස් කල නොහැකිය හෙවත් වීමට ඇති දේ වැළැක්විය
  නොහැකිය යන න්‍යාය මත මෙය රඳා පවතී … එහෙත්
  බුදු සමය එයට අභියෝග කරයි එනම් කර්මය වෙනස් කල හැකියි ..එය
  කෙසේද යත් වර්තමානයෙහි කුසල් වැඩීමෙන් හෙවත් කුසලතා වර්ධනය
  කර ගැනීමෙන් අතීත අකුසල් යටපත් කල හැකි බව හෙවත්
  අහෝසි කර්ම වන බව……
  තමා කටයුතු කල ආයතනයට වූ අභාග්‍යය කේන්දරෙන් නොදුටු මොහු
  අන් අයගේ කේන්දර බලයි…………….

  • Sith says:

   තිරශ්චීන යන්නෙහි තිරිසන් අරුත ඇති නමුදු තිරශ්චින විද්‍යා යයි කී කල්හි තිරිසන් විද්‍යා යැයි නොකියවේ. තිරශ්චීන විද්‍යා යනු ‘පහත් විද්‍යා’, ‘මිත්‍යා විද්‍යා’ නොහොත් නිවනට හේතු නොවන විද්‍යා වේ. මේවායෙහි නොයෙදීමෙන් සීලය රැකේ. ඒ භික්ෂුන්ගේය. මෙය ගිහියන්ට අදාළ නැත. තිරශ්චීන විද්‍යා ලෙස එකල ගිහියන් කල වෙදකම, නැකත් බැලීම ආදී කොයි ජීවිකා වෘත්තියත් පාහේ ඇතුලත්ව ඇත. අද කාලයේ විදිහට භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, පරිගණක විද්‍යාව ආදියද (භික්ෂුන්ට) තිරශ්චීන විද්‍යාම වෙයි. වැඩි විස්තර දීඝ නිකායේ සාමඥ්ඥ ඵල සුත්‍රය බලන්න. ජෝතිෂයේ අපල දුරු කර ගැනුමට ප්‍රතිකර්ම දක්වන බැවින් පෙර කල කර්මය වෙනස් කල නොහැකිය හෙවත් වීමට ඇති දේ වැළැක්විය නොහැකිය යන න්‍යාය මත මෙය රඳා පවතී යන්න ගැටළු සහගතය.

   • සම්‍යක් ප්‍රයෝග says:

    ඔබගේ විග්‍රහයේ අඩකට එකඟතාවය පලකල හැකිනමුත් ඉතිරිය තර්කානුකූල
    නොවේ. ඔබ ව්‍යංගයෙන් පවසන්නේ නිවනට හේතු නොවන දේ ගිහියන් විසින්
    අභ්‍යාස කිරීමේ වරද නැති බවයි. මෙය බුද්ධ භාෂිතය යැයි පිලිනොගනිමි .
    නිර්වානගාමී වීම සඳහා භික්ෂුභාවයට පත්වීම අනිවාර්ය නැත. එවැනි චරිත
    කොතෙකුත් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ දැක්වේ.
    තවද, ” මේවායෙහි නොයෙදීමෙන් සීලය රැකේ ” යැයි දක්වා ඇත, එයින්
    ගම්‍යවන්නේ මේවායෙහි යෙදීමෙන් සීලය බිඳෙන බවය. සිල්වත් විය යුත්තේ
    භික්ෂුන් පමණද ? අකුසල් කිරීමට උත්සාහය අවශ්‍ය නොවේ. ඒ සඳහා
    යොමුවීම ඉබේම සිදුවේ. ඉන් මිදීමට ප්‍රගුණ කල කුසලතා අවශ්‍යවේ.
    උකටලී නම්, භික්ෂුවක් වුව කුසලතා හෙවත් කුසල් නොවැඩේ.
    ගිහියෙකුට වුව උකටලී නොවී නැගීසිටි වීර්යයෙන් යුක්තව තුන්දොර
    සංවරයෙන් කුසල් වැඩීමට බාධා නැත. මන්ද, චේතනාවම කර්මය වන බවට
    අවබෝධය ඇත්නම් කුසල් වැඩීමට ගිහි පැවිදි භේදයක් නැත………

    • Sith says:

     ——ඔබ ව්‍යංගයෙන් පවසන්නේ නිවනට හේතු නොවන දේ ගිහියන් විසින් අභ්‍යාස කිරීමේ වරද නැති බවයි.—— ස්ත්‍රියක හා විවාහ වීම, එක්වීම, දරුවන් හැදීම නිවනට හේතු වන්නේද? බුදුරදුන් ගිහියෙකුට ඒ වරද ඇති බවක් කියා තිබේද? (වරද නිවරද සාපේක්ෂ වේ. ගිහියෙකුගේ වුවද අරමුණ වහ වහා නිවන් දැකීම නම් හෙතෙම සියල්ල අතහැර වනවැදී බවුන් වඩයි නම් ඒ අතර නැකත් බලයි නම් වෙදකම් හෙදකම් කරයි නම් ඒ ඔහුටම කර ගන්නා වරදකි.)

     ——-මෙය බුද්ධ භාෂිතය යැයි පිලිනොගනිමි.—— ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත්තේබුද්ධ භාෂිතය කියවා නොවන බව පෙනේ. ඉහත දැක්වූ සුත්‍රය (බු.ජ. පිටු 82-148) කියවා තේරුම් ගන්නා මෙන් යළිත් කියා සිටිමි.

     ——එයින් ගම්‍යවන්නේ මේවායෙහි යෙදීමෙන් සීලය බිඳෙන බවය. සිල්වත් විය යුත්තේ භික්ෂුන් පමණද?—— නිවන් මග ගිහි සහ පැවිදි යනුවෙන් ප්‍රතිපදා දෙකකි. දෙපිරිසට අදාළ සිල් එකම නොවේ. උදාහරන වශයෙන්, භික්ෂුන් දරන්නේ තුන් සිවුර පමණි. ඉර හැරුණු පසු නොවලදයි. ගිහියන්ට මෙවන් සීමාකිරීම් නැත. ගිහියන් අඹුදරු පෝෂණය කරයි. භික්ෂුන්ට එසේ කළ නොහැක.

 30. එල්. පීරිස් says:

  nice one

 31. Shantha says:

  ඔබතුමා රිංගුවට පස්සේ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවටත් අපල කාලයක් ලැබුවා. ඇයි එතන අධ්‍යක්ශක පුටුවේ වාඩි වෙලා ඔබතුමා කලේ කේන්දර බලපු එකනේ.

 32. Kamal says:

  Den thamai doshabiyoge pasu bima heli wenne. Mae higana sasthara karaya CJ ge family eka dannawalune, a nisa CJ ge horoscope eka balanna set wela. Eke thiyenna ethi CJ ta raja yogayak thiyenawa kiyala. Mekata anuduwa baya wela CJ ta doshabiyoge genawa. Mae modaya SF nidahas wena eka gentath borune kiwwe…US president Obama meyata thanx kara kiwwata US peththen mukuth visheshayak mae horata nehe… Thawa ekak mae modaya dawasak TV program ekakata ewilla wikipedia eke meyage nama thiyenawa kiyala talks dunna… Eka etharam loku deyak nemei kiyala mae modaya danne nehe… Lankawe inna harak ta nam mae kalakanniya kiyana ewa eththa wenna puluwan… Loka winase wenne nehe kiyala apita unath kiyanna puluwan…

 33. Ratawasiya says:

  රටේ TV නාලිකා වලට උදේම ඇවිත් මේ ලෝකේ මවල ලෝකේ කාල සටහන හදපු මහා දැනමුත්තෝ වගේ පට්ට කෙබර කියන ජෝතිෂ්‍ය කාරයෝ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මොලේ විකුර්ති කරන මහා හොරු රැලක්.

 34. meema says:

  මේ රටේ ඉන්න මෝඩ හැත්ත හින්දා මුන්ට නම් අපලේ ලබන්නේ නෑ.
  මූ කරන්නේ මානසික මෙහෙයුමක්, මහ එකාට ලකුනු දාන්න.
  මිනිස්සුන්ට ස්වාධීනව හිතල තීරණ ගන්න තියන හැකියාව මොට කරනව.
  ලබන ආත්මේ මෙයාට කටක් නැතිව වෙන ඕන දෙයක් ලැබුනට කමක් නෑ.

 35. modaya says:

  ane sastaravo umbata NSB ekeanagatayagena puluwannam keyapanko mokadapradeepaynkalata NSBeka tawam horusamagaheluwen

 36. ssands says:

  Muu Gaanu pereethaya..Mu lagata yana gaanu ithin bada wela thamai eliyata enne..

 37. kusal says:

  ane palayan balla yanna, ehema kiyana eka ballonta nigawak.

 38. kepuwath eththa says:

  meyage kendare balawa ganna kawuruth nedda?

 39. Silva says:

  President: Sumane,heta mama petral Rs.10 wadikaranawa.Mage podujanayata eka amthaka wenne sira news ekak dipan malli.

  Sumane:Rajathumani,mama dennam ela talkak

  Podujanaya:Ammo…Athi yantham,Rs.10 petral wadi una wageda loke winase wennathi eka,Ela.ela…..

 40. senaka says:

  පට්ටපල් පචයක් කියන්න සාස්තර කාරයන් අවශ්‍ය නැහැ.නාසා අායතනය කියපු නිසා දැන් සාස්තර කාරයන් බය නැතිව කියනවා විනාශයක් නැත කියලා.අගවිනිසුරුවරියට විතරක් නෙමෙයි රජපවුලටත් පිරිවර සෙනාවත් අැරුනහම මුළු මහත් යටත් වැසියන්ටම අපල කාලයක් කියල මෙතුමගෙ සාස්තරයට පෙනෙන්නෙ නැති ඒකයි පුදුමෙ.

 41. Maruwin Silva says:

  ඔක ඔයා සාස්තරෙන් කියන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාට කියලා කෙන්දරෙ බලවා ගන්න ඔයාගෙ රජ ලොක්ක රටට් කියලා තිබුනෙ මාස ගානකට ඉස්සෙල්ලයි

 42. jhon says:

  ape ratata labala nam thiyanne marigena hamba karana kalayak me wage kade yana ayatath akka apita hamba karanna wala pansil kiyana aka apith dannawa kade yana ayatath awa apsu anawa mahathtayo

 43. kanchana says:

  මුත් ලොක්කගෙන් පඩි කන අහිංසක ජනතාව ගොනාට අන්දන ගං කබරයෙක් මුංගෙ අමුඩෙන් මුං එල්ලන්න ඔන.

Leave a Comment

——

crrrSihinaya

Add-here-new

contactus-n