අද විදුලි කප්පාදුව පැය 5කට ආසන්නයි.. සැලසුම මෙන්න…

May 12, 2022 at 6:25 am | lanka C news
අද විදුලි කප්පාදුව පැය 5කට ආසන්නයි.. සැලසුම මෙන්න…

අද දිනයේ විදුලි කප්පාදු කරන වේලාවන් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව සිළුම කලාප සදහා පැය 5කට ආසන්න විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුකරයි.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අනුමත කර ඇති විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙසේය.

46,140 views

3 Comments to “අද විදුලි කප්පාදුව පැය 5කට ආසන්නයි.. සැලසුම මෙන්න…”

  1. Rakitha says:

    Ilan kama. Thawa thawa sellam Issarahata

  2. Hora Gudda says:

    This is really sad for SL’s ordinary honest respectable people, Ranil is a good friend of Rajapaksas. As most commentators to this New Column say, appointing the Loser, Extreme Liberal, Bank Robber, and Corrupt robber who Safeguarded Rajapaksas’ criminal stealing and embezzling of poor Lankans’ money, if appointed as PM of SL, then he will safeguard the ‘Hora Rajapaksa Kalliy’ thefts and criminally stolen money and assets of poor SL people. If Rani is appointed as PM, the bloody Loose, then Mahinda big hora and other Rajapaksa and Phottu horas will be very Safe.

  3. This is really sad for SL’s ordinary honest respectable people, Ranil is a good friend of Rajapaksas. As most commentators to this New Column say, appointing the Loser, Extreme Liberal, Bank Robber, and Corrupt robber who Safeguarded Rajapaksas’ criminal stealing and embezzling of poor Lankans’ money, if appointed as PM of SL, then he will safeguard the ‘Hora Rajapaksa Kalliy’ thefts and criminally stolen money and assets of poor SL people. If Rani is appointed as PM, the bloody Loose, then Mahinda big hora and other Rajapaksa and Phottu horas will be very Safe.

Main News