අනතුර පහව ගොස් නෑ.. නැවත දන්වන තුරු ආරක්‍ෂිත ස්ථානයන්හි රැදී සිටින්න..

May 29, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
අනතුර පහව ගොස් නෑ.. නැවත දන්වන තුරු ආරක්‍ෂිත ස්ථානයන්හි රැදී සිටින්න..

ආපදා තත්වය නිසා ආරක්‍ෂිත ස්ථානයන්හි රැදී සිටින ජනතාවට තව දුරටත් එම ස්තානයන්හි රැදී සිටින ලෙස ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

තව දුරටත් අනතුරුදායක තත්වය පහව ගොස් නැති බවත් නැවත දැනුම් දෙන තුරු එම ස්ථානයන්හි රැදී සිටින ලෙසත් මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටී.

99 views
Main News