අයවැය 2/3න් සම්මතයි..

November 21, 2020 at 6:28 pm | lanka C news
අයවැය 2/3න් සම්මතයි..

2021 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය දෙවැනි වර කීම වැඩි ඡන්දය 99 කින් සම්මත වී තිබේ.

අය වැයට පක්ෂව ඡන්ද 152ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 52ක් ලැබී ඇත.

15,549 views

3 Comments to “අයවැය 2/3න් සම්මතයි..”

 1. S.Vitharana says:

  අපි කන හැටි ලිපා දනී.

  ඔහොම යන්.

 2. බූරු පුතානෝ සජීයා says:

  අපි බඩගින්නෙ මැරිලා හරි මේ රජය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. නැත්නම් පැකනිලා බලයට ඇවිත් රට කනව…

 3. Vitharana's wife says:

  ඇයි කන්න නැද්ද ?

Main News