අලුත උපන් බිලිදුන් 43ක් විකිණූ පුද්ගලයා ඇප මත මුදා හරී…

December 23, 2020 at 12:40 pm | lanka C news
අලුත උපන් බිලිදුන් 43ක් විකිණූ පුද්ගලයා ඇප මත මුදා හරී…

අලුත උපන් බිළිඳුන් විකිනීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරු ඇප මත නිදහස් කර තිබේ.

පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ රුපියල් ලක්ෂ දෙකක ඇප මුදලක් මත කොන්දේසි වලට යටත්ව ඔහු මුදා හරින ලද බවයි.

ජනවාරි මස 4 වැනිදා මෙම පුද්ගලයා මොරටුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

පොලිස් ළමා හා කාර්යාංශය විසින් මෙම පුද්ගලයා පසුගිය 21 වෙනිදා මාතලේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද්දේ අලුත බිළිඳුන් 43 දෙනෙකු මුදලට විකිණේ මේ චෝදනාව මතයි.

38,784 views

23 Comments to “අලුත උපන් බිලිදුන් 43ක් විකිණූ පුද්ගලයා ඇප මත මුදා හරී…”

  1. Goonarathne says:

    ෙම් මිනිහා සිංහල. ගම මාතෙල්. කියන්නත් ලැජ්ජයි ෙන්ද? ගෙම් කියලා. මතකද ගිය ඡන්ෙද දවෙස පැල මිලියනයක් වවමු කියලා හැෙමා්ටම පැල ෙදනවා කියලා රූපවාහිනිෙයත් අැවිත් වැඩසටහන් කරලා මිනිස්සුන්ව අැන්දුවා. යූ ටියුබ් ඒෙක් ඉන්නවා. ෙමයා ෙමාරටුෙව් ඔෆිස් ඒක තිෙයනවා කිව්වා. කලින් මහන ෙවලා ඉලා සිවුරු අැරපු ෙකෙනක්. අම්බ කපටිෙයක් මූ. ජීවිෙත් පුරාම විවිධ වංචනික වැඩ කරපු ලස්සනට මවලා කතා කරන්න දන්න පට්ටම හීරලුෙවක්. ෙම් සැෙර් ෙකෙහල් ගහට ෙකාටලා වෙග්. අර දරුෙවා ටික ගැනයි දුක. පාපතරෙයක්.

  2. Meeter Bayya says:

    Samahara Bayyanta Mu Weerayek ..Hadanna Baruwa Ale Dole daana Hitapu Lamilu moo aran wikunala thiyenne ..
    Bay Logic Bay Logic

Main News