ආදායම බිලියන 2175යි.. වියදම බිලියන 3982යි.. 2018 වසරේ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටම්පත මෙන්න..

October 10, 2017 at 6:36 am | lanka C news
ආදායම බිලියන 2175යි.. වියදම බිලියන 3982යි.. 2018 වසරේ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටම්පත මෙන්න..

2018 වර්ෂය වෙනුවෙන් වූ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් රාජ්‍ය ඇමති එරාන් වික‍්‍රමරත්න මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ දිනයේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

මෙම කෙටුම්පත අනුව 2018 වර්ෂයට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 3982ක් වන අතර රාජ්‍ය ආදායම ලෙස බිලියන 2175ක් වෙයි. අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 1807කි.

අයවැය සම්බන්දයෙන් මහජන අදහස් හා යෝජනා මෙම මස 18 වැනිදා දක්වා බාර ගනු ලබන අතර නොවැම්බර් මස 09 වැනිදා පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතං මංගල සමරවීර මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව හමුවට ඉදිරිපත් කර ඇති සම්පූර්ණ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මෙතනින්

88 views
Main News