ආර්ථිකය ගොඩදාන්න උපදෙස් දෙන්න ඇමරිකා සමාගමක් ගෙන්වයි.. කෝටි 45ක් උපදේසක ගාස්තු අනුමතයි…

April 3, 2017 at 10:40 am | lanka C news
ආර්ථිකය ගොඩදාන්න උපදෙස් දෙන්න ඇමරිකා සමාගමක් ගෙන්වයි.. කෝටි 45ක් උපදේසක ගාස්තු අනුමතයි…

මෙරට ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අමෙරිකානු ‘මැකෙන්සි’ සමාගම වෙත ඩොලර් මිලියන තුනක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරපත් කර ඇත්තේ අගමැතිවරයා හොබවන ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසිනි.

අදාල මුදල් ගෙවීම අනුමත කර ඇත්තේ එම සමාගම විසින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත මධ්‍යම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හ ආර්ථික ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපදෙස් ලබා දීම වෙනුවෙනි.

ඩොලර් මිලියන තුනක් යනු රුපියල් මිලියන 450කි. කෝටි 45කි.

103 views