ඇමතිලා කැමරාවට විනාඩියක් පොලොව කොටද්දී කුඩ අල්ලන්න වෙනම කණ්ඩායමක්.. [Photo]

December 31, 2016 at 7:05 am | lanka C news
ඇමතිලා කැමරාවට විනාඩියක් පොලොව කොටද්දී කුඩ අල්ලන්න වෙනම කණ්ඩායමක්.. [Photo]

ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන් පිරිසක් විසින් ඉදිකිරීම් ආරම්භක උත්සවයකදී එහි වැඩ සුබ නැකතට ආරම්භ කරන පින්තූරයකි මේ.

ඇමතිවරුන් පිරිස එක් උදලූ පහරක් හෝ දෙකක් ගසද්දී ඒ සියළු දෙනාම අවු රශ්මියෙන් ආරක්‍ෂා කර දීමට කුඩ ඉඩහලාගත් වෙනම පිරිසකි.

285 views