ඇලෝෂියස් සාක්‍ෂි නොදී සිටීමෙන් බැදුම්කර හොරු හැංගෙයි.. RW, RK කියන්නේ කවුදැයි රටම දනී..

September 24, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
ඇලෝෂියස් සාක්‍ෂි නොදී සිටීමෙන් බැදුම්කර හොරු හැංගෙයි.. RW, RK කියන්නේ කවුදැයි රටම දනී..

අර්ජුන් අලෝෂියස් සාක්‍ෂි නොදී සිටීමෙන් බැදුම්කර මගඩියට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් රැුසක් හෙලි නොවීමේ තත්වයක් මතුව ඇති බව සිරස රූපවාහිනයේ පැතිකඩ වැඩසටහනේදී හෙලි කලේය.

RW හා RK යනු කවුදැයි නොදන්නා කෙනෙක් නැති බවද එහිදී සාකච්චා විය.

17 views

2 Comments to “ඇලෝෂියස් සාක්‍ෂි නොදී සිටීමෙන් බැදුම්කර හොරු හැංගෙයි.. RW, RK කියන්නේ කවුදැයි රටම දනී..”

 1. neil says:

  This is what Srilankan do not understand.
  1. We do not have any state agency who can defy political culture where only mister dirties. let it be Ranil Mahinda, basil, Karu. DM, Mahindananda, Duminda, Namal, Anura, kaheliaya, Basil, Sajin, mahinda… list goes on

  2. Any head off state authority know only the repercussions of trying to be smart. Attorney General is one of them
  3. No civil body would come and say we will pay his wages till his retirement if he will be shown the door by irritated politico high ups.
  4. Due to our political culture, even now Mahinda and Ranil are in the same bot at the end of the day. Just wait and see, Nothing will happen to Mahinda as well as Arjun/Ranil. because both of them are interrelated in corruption wise underpinned by SL political culture. They will make sure corruption will prevail. But they are good political horses and know how to take mass to a ride.

 2. neil says:

  This is what Srilankan do not understand.
  1. We do not have any state agency who can defy political culture where only mister dirties. let it be Ranil Mahinda, Ravi Karu, Kabir, Malik, DM, Mahindananda, Duminda, Namal, Anura, kaheliaya, Basil, Sajin, list goes on

  2. Any head off state authority know only the repercussions of trying to be smart. Attorney General is one of them
  3. No civil body would come and say we will pay his wages till his retirement if he will be shown the door by irritated politico high ups.
  4. Due to our political culture, even now Mahinda and Ranil are in the same bot at the end of the day. Just wait and see, Nothing will happen to Mahinda as well as Arjun/Ranil. because both of them are interrelated in corruption wise underpinned by SL political culture. They will make sure corruption will prevail. But they are good political horses and know how to take mass to a ride.

Main News