ඉංජිනේරු සංස්ථාව සේවක වැටුප් ගෙවාගන්න බැරි තැනට වැටිලා..

June 28, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
ඉංජිනේරු සංස්ථාව සේවක වැටුප් ගෙවාගන්න බැරි තැනට වැටිලා..

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සේවක වැටුප් ගෙවාගත නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇතැයි සේවක වෘත්තීය සංගම් චෝදනා කරයි.

පසුගිය මාසවලදී සේවක වැටුප් ගෙවීමට මුදල් නොමැතිකමින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සාංස්ථා සකසුරුවම්කම හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය සතු රුපියල් ලක්‍ෂ 429ක මුදලක් පාලනාධිකාරිය විසින් ලබා ගෙන ඇති බවද ඔවුන් සදහන් කරති.

සේවක වැටුෙපන් කපා ගන්නා මුදලින් සේවකයන්ගේ සුබසාධනය පිණිස පවත්වා ගෙන මෙම සමිතියේ මුදල් සේවක වැටුප් ගෙවීමට ලබා ගැනීම හේතුවෙන් තමන්ට ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ ඉඩකඩ ද අහිමිව ඇතැයි ද වෘත්තීය සමිත්යේ සාමාජික සේවක පිරිස් කියති.

1,289 views
Main News