ඔබේ නිවසට විදුලිය කපන වේලාව හරියටම දැනගන්න… ලංවිම විදුලිය කපන කලාප කාල සටහන මෙන්න..

March 25, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
ඔබේ නිවසට විදුලිය කපන වේලාව හරියටම දැනගන්න… ලංවිම විදුලිය කපන කලාප කාල සටහන මෙන්න..

ඇති වී තිබෙන අධික විදුලි ඉල්ලුම හමුවේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් රට පුරා විදුලිය කපා හැරීම සඳහා වන කාල සටහනක් නිවේදනයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව කලාප ගණනාවක් වශයෙන් සහ වෙලාවල් ඛාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරේ.

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කර ඇති එම වේලා සටහන් සහ කලාප සටහන මෙසේ දැක්වේ.

සටහන බලන්න මෙතනින්

6,528 views
Main News