කාර් බදු වැඩි කලේ ටික දවසකටයි.. කොළඹ සැහැල්ලූ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් හැදුවාම බද්ද ඉවත් කරනවා..

August 3, 2018 at 3:00 pm | lanka C news
කාර් බදු වැඩි කලේ ටික දවසකටයි.. කොළඹ සැහැල්ලූ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් හැදුවාම බද්ද ඉවත් කරනවා..

1000cc ට අඩු මෝටර් රථවලට ඉහල දමන ලද තීරු බද්ද ඉවත් කරන දිනය දන්වන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වා තිබේ.

මුදල් අමාතංයශය විසින් කුඩු මෝටර් රථ සදහා බද්ද ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසමින් මෙසේ දන්වා ඇත.

කොළඹ නගරයේ මාර්ග තදබදයට පිලියමක් ලෙස සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක්‌ ඉදි කල පසු මෝටර් රථ සඳහා පැනවූ තීරු බද්ද ඉවත් කල හැකි වනු ඇති බවට රජය විසින් සදහන් කර ඇත.

111 views