කොරෝනාවෙන් මියයන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ සිරුරු භූමදානයට ඉඩ දෙන්න..- ඇමති අලි සබ්රි ඉල්ලයි..

November 9, 2020 at 12:00 pm | lanka C news
කොරෝනාවෙන් මියයන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ සිරුරු භූමදානයට ඉඩ දෙන්න..- ඇමති අලි සබ්රි ඉල්ලයි..

කොරෝනා ආසාදනය වී මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ දේහයන් භූමදානය කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ දැයි සොයා බලන ලෙස තමන් අදාළ අංශවලින් ඉල්ලීමක් කළ බව අධිකරණ ඇමැති අලි සබ්රි මහතා සඳහන් කරයි.

අද වන විට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ද කොරෝනා ආසාදිත මෘත දේහයන් භූමදානය කිරීමට අවසර දී ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

තමනට මේ දිනවල ලැබෙන දුරකථන ඇමතුම් 99%ක්ම මෙම ප්‍රශ්නය ගැන වන බව ද ඔහු කියා සිටියි.

මුස්ලිම් ජනතාවගේ පැත්තෙන් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කළ විට අන්තවාදීන් ලෙස හංවඩු ගසන බවද පවසන ඔහු මෙම කාලය රටේ සියලු ජනතාවට අමාරු කාලයක් බව ද සඳහන් කලේය.

ලෝකයේ සෙසු රටවල් 189 භූමදානය හෝ ආදාහනයට අවසර දී තිබෙන බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ද භූමදානයට අවසර දී ඇති බවත් එනිසා මෙරට එ් සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය හැකි දැයි සලකා බලන ලෙස තමන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි ද ඔහු කියා සිටියේය.

නමුත් මෙමගින් මෙරට නිරෝධායන නීතියට අභියෝග නොකරන බවද ඔහු තව දුරටත් පැවසීය.

52,528 views

50 Comments to “කොරෝනාවෙන් මියයන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ සිරුරු භූමදානයට ඉඩ දෙන්න..- ඇමති අලි සබ්රි ඉල්ලයි..”

  1. Ruwan says:

    ෙම්කට උත්තෙර් හරිම සරලයි. 71% එහා සිංහල ෙබෟද්ධ පදනමක් තිෙයන අෙප් රෙට් පරිපාලනය සිංහල ෙබෟද්ධ පදනමින් සිදු ෙකරිය යුතුයි. බුුදු හාමුදුරුෙවා් තමයි පරම ෙලා්ක සත්‍ය ෙහවත් යථාර්ථවාදී දහම සියලු සත්වයින්ට ෙද්ශනා කෙළ්. ෙබෟද්ධ අබෟද්ධ ෙවනසක් නෑ උපදින සත්වයාට. එ් නිසා ෙම්ෙක විවාදයක් නෑ. ෙත්ෙජා් බලය ගින්දර ෙහවත් සූර්යයා තමයි සියල්ල නසන්ෙන්. සියලු විෂබීජ ඉන් අහවර ෙවනවා. මුළු ෙලා්ෙකම එ්ක පිළි ගන්නවා. එ් නිසා තමයි බුදු හාමුදුරුවන්ෙග් සිරුරත් අාදාහනය කෙළ්. අපි අාදාහනය කරන ජාතියක් වුෙන් එ් නිසා. ෙම්ක රෙට් සමස්ත පරිපාලනයේ වැඩි උරුමය (71%) නිසා අනිවාර්යෙයන්ම සියලු ෙදනාෙග් මළ සිරුරු අාදාහනය කළ යුතුයි. ෙහ්තුව තමයි ෙලා්කෙය් ජල තලාව අපවිත්‍ර වීම වැළකීම. පඨවි ධාතුව අපවිත්‍ර වීම වැළකීම. මලකුණු වැළලීම සිිංහල ෙබෟද්ධ සිරිත ෙනාෙව්. එ් නිසා ෙම්ක ෙත්රුම් අරෙගන සියලු ෙදනාෙග් සිරුරු අාදාහනාගාර තුළ අාදාහනය කළ යුතුයි. එය සූර්යයා මූලික කර ගත් ෙලාෙව් ෙපාදු ධර්මතාවයි. මක් නිසා ද යත් අනාගතෙය් දිනක ෙම් සියල්ල ම සූර්යයා විසින් දවා හළු කර දමන පරම ෙලා්ක සත්‍යයක් විශ්ව ධාතුෙවහි ගැබ්ව අැති බැවිනි. එ් නිසා ෙලා්කෙය් ෙකාෙහ් ෙකාෙහාම කළත් අපිට වැඩක් නෑ. අපට ඔ්න හරි ක්‍රමය පමණයි. එ්ක තමයි මළකුණු අාදාහනය කිරීෙමන් වැළකීම. අාගමික විශ්වාස මිනිසා විසින් ෙගාඩනගා ගත් යම් යම් විශ්වාස වුණාට ෙලා්ක ධර්මතාව එය ෙනාෙව්. එය විද්‍යාත්මකව ද ෙබෟද්ධ දර්ශනෙයන් ද ඔප්පු වී අැත. සබි්‍ර මැතිතුමා ෙම් ෙද් හිතලා බලන්න. ෙද්ශපාලෙන් අවශය නෑ. ෙම්වා උපදින සත්වයාට ෙපාදු ධර්මතා.

Main News