කොරෝනාවෙන් රටම නිදහස් සීනුව 10 වැනිදා ඇසේ.. පාසැල්වල 1-2 පන්ති ඇරෙයි…

July 1, 2020 at 6:48 pm | lanka C news
කොරෝනාවෙන් රටම නිදහස් සීනුව 10 වැනිදා ඇසේ.. පාසැල්වල 1-2 පන්ති ඇරෙයි…

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය සදහා වසා දමන ලද රට පුරා සියළු පාසැල්වල 1-2 පන්ති සහ පෙරපාසැල් යලි ආරම්භ කිරීම සදහා දින නියම කර ඇත.

ඒ අනුව අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සියළු පාසැල්වල 1-2 පන්ති හා පෙර පාසැල් ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි.

රට පුරා සියළු පාසැල් ඛාණ්ඩ වශයෙන් ආරම්භ කිරීම දැනටමත් රජය කටයුතු කර ඇති අතර එහි අවසන් අදියර ලෙස 1-2 පන්ති හා පෙර පාසැල් ආරම්භ කෙරෙයි.

209 views