ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය විසින් ලබාදී ඇති සහනාධාර..

June 3, 2017 at 2:12 am | lanka C news
ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය විසින් ලබාදී ඇති සහනාධාර..

ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය රුපියල් මිලියන 166ක් ආපදාවට ලක්වූ දිත්‍රික්ක වෙත 2017.05.02 දින වන විට ලබාදී ඇත. ඒ අනුව මෙම මුදල් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ සෘජු අධික්ෂණය යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් විපතට පත් ජනතාවගේ මුලික අවශ්‍යතා සැපීරීම වෙනුවෙන් වැයකරනු ලැබේ. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අවශ්‍යතා සොයාබැලීම සහ ආපදා සහනසේවා සම්බන්ධීකරණය ආපදා සහන සේවා නිළධාරී විසින් සිදු කෙරේ.

කදවුරුවල සහ තම නිවෙස්වල හෝ ඥාතී නිවෙස්වල ජීවත්වන විපතට පත් ජනතාවට අවශ්‍ය පිසු ආහාර, වියලි ආහාර ලබාදීම, සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, ළදරු ආහාර සහ කිරිපිටි ඇතුලු විපතට පත් ජනතාවගේ මුලික අව්‍යශතා සැපිරීම වෙනුවෙන් මේ දක්වා මෙම මුදල් වැය කරන ලදී තවදුරටත් අවශ්‍යතා මත මුදල් නිකුත් කිරීම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකෙරේ.

එසේම හානියට පත් කිසියම් අයෙකුට රජය මගින් ලබාදෙන සහන නොලැබේනම් ග්‍රාමනිළධාරීවරයාගේ නිර්දේශ සහ අදාල ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමාගේ අනුමැතියෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත යොමු කරන ලෙසත් යම් තොරතුරක් දැනගැනීමට අවශ්‍යනම් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ 117 අංකය වෙත යොමු කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමු.

එසේම චීනය, ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය ජපානය යන රටවලින් මේවන විටත් ආධාර ලංකාවට ලැබී ඇති අතර මානුෂීය ආධාර සපයන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් රජයට විවිධ ආධාර ලබාදී ඇත. මේ සියලු අධාර විපතට පත් ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ.

– DMC

217 views
Main News