අයවැයෙන් මිල අඩුවීම් සියල්ල එකතුව රුපියල් 67යි..

November 10, 2016 at 5:30 pm | lanka C news
අයවැයෙන් මිල අඩුවීම් සියල්ල එකතුව රුපියල් 67යි..

මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා විසින් 2017 වර්ෂය සදහා අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවලියේදී මිල අඩු කර ඇති භාණ්ඩ මෙසේය.

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර රු. 25 කින්
මු ඇට කිලෝවක් රු. 15 කින්
පරිප්පු කිලෝවක් රු. රු10 කින්
අර්තාපල් කිලෝවක් රු. 5 කින්
හාල්මැස්සන් කිලෝවක් රු. 5 කින්
භූමිතෙල් ලීටරයයක් රු. 5 කින්
සුදු සීනි කිලෝවක් රු. 2 කින්

45 views