ජනාධිපතිගේ අමාත්‍යංවලට බිලියන 343යි.. එය මුළු අයවැයෙන් 19%ක්..

October 13, 2016 at 8:40 am | lanka C news
ජනාධිපතිගේ අමාත්‍යංවලට බිලියන 343යි.. එය මුළු අයවැයෙන් 19%ක්..

යහපාලන ජාතික රජයේ අහෝසි වන විධායක ජනාධිපතිවරයා නඩත්තු කිරීමට රුපියල් බිලියන 7.4 කි . මෙය ජනාධිපතිවරයාට අයත් ආරක්ෂක, මහවැලි සoවර්ධන හා පරිසර සහ ජාතික එකාබදධතා ප්‍රතිසoධාන අමාත්‍යාංශවලට වෙන් කරන ලද බිලියන 343.4 අමතරවයි.

එමෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කාර්යාලය නඩත්තුවට වෙන් කොට ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 1.1කි, එය අගමැතිවරයා යටතේ ඇති ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා වෙන්කරන ලද රුපියල් බිලියන 12.5ට අමතරවයි.

ඉහත වෙන්කරනු ලැබූ මුදල් ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලිමේදි ජනාධිපතිවරයාගේ නඩත්තුවට හා ජනාධිපති කාර්යාලය නිලධාරින්ගේ නඩත්තුවට, ජනාධිපති ආරක්ෂක අoශයේ වැටුප් හැර (මේ අoශයේ වැටුප් ගෙවනු ලබන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගිනි) ගිය වසරට වඩා තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීම පිළිබඳව මේ සතියේදී රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදි මාධ්‍යවේදියෙක් ප්‍රශ්න කරන ලදි.

එම ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු දෙමින් පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍යා අමාත්‍ය කරු පරණවිතාන පවසා සිටියේ මෙම මුදල් වෙන්කොට ඇත්තේ ජනාධිපති යටතේ කෙරෙන සoවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා බවයි.

නමුත් ජනාධිපතිවරයා යටතේ ඇති අමාත්‍යාංශ 3 සඳහා මෙවර අයවැයෙන් බිලියන 343.4 එනම් සමස්ථ අයවැයෙන් 19% පමණ ලබාදි ඇති බැව් ගැසට් කරන ලද විසර්ජන පනත මගින් පෙන්නුම් කරයි.

එහෙත් පසුගිය රජයේ ග්‍රාමීය සoවර්ධනයට විශාල වැඩකොටසක් සිදු කළ හිටපු ආර්ථික සoවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂගේ අමාත්‍යාංශය ජාතික රජය යටතේ භාරව සිටින්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයායි. එය ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර එම අමාත්‍යාංශය සඳහා 2017 වසර වෙනුවෙන් වෙන්කොට ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 12.5 කි එය සමස්ථ අයවැයෙන් 0.6 ක් පමණි. මෙවර සමස්ථ අයවැය සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 1819 කි.

48 views
Main News