ඥාණාසාර හිමි 19 වසරකට හිරේ දැමීමට මුල් වූ අධිකරණයේ විනිසුරු සමග වූ සංවාදය මෙන්න..[Video]

රංග දිසානායක කියන්නේ ගේන ගේන මිනිස්සු රිමන් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතිහාසය පුරා හොයලා බලන්න… ගේන ගේන මිනිස්සු