ණය හා තැන්පතු පොලී අනුපාත ඉහල දැමේ..

March 24, 2017 at 8:40 am | lanka C news
ණය හා තැන්පතු පොලී අනුපාත ඉහල දැමේ..

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය අනුව පොළී අනුපාතික පදනම් අංක 25 බැගින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය (SDFR) 7% සිට 7.25% දක්වාත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය (SLFR) 8.5% සිට 8.75% දක්වා ද ඉහළ දමා තිබේ.

7.25%ක් ලෙස පැවති ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය (SRR) එලෙසම පවතී.

125 views