ත‍්‍රිරෝද පැදවීමට බලපත් අවුරුදු 35ට වැඩි අයට පමණයි..

May 24, 2017 at 8:02 am | lanka C news
ත‍්‍රිරෝද පැදවීමට බලපත් අවුරුදු 35ට වැඩි අයට පමණයි..

රථ පැදවීම සදහා බලපත් ලබාදෙන වයස් සීමාව අවුරුදු 35 දක්වා ඉවල නැංවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ත‍්‍රිරෝද රථ පැදවීමේ බලපත් නිකුත් කෙරෙන්නේ එම වයස් සීමාවෙන් ඉහල පුද්ගලයින්ටයි.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ත්‍රිරෝද රථවලින් සිදුවන අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම සලකා බලමිනි.

110 views