දඹුළු විහාර පරිශ්‍රයේ සියලු වෙළද ආයතනවලින් බදු අයකරන ලෙස නියෝග කරයි..

August 24, 2017 at 8:02 am | lanka C news
දඹුළු විහාර පරිශ්‍රයේ සියලු වෙළද ආයතනවලින් බදු අයකරන ලෙස නියෝග කරයි..

දඹුල්ල මහ නගර සිමාවේ ඇති දඹුල්ල රජමහා විහාර භුමියේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලුම රථගාල් වෙළදසැල් , වැසිකිලිකැසිකිලි  හා හොටල්  ගුවන් විදුලි පුවත්පත් රූපවාහිනි ආයථන වලින් බදු අයකර ගැනිම කඩිනම් කරණ ලෙස මධ්‍යම පලාත් පලාත්පාලන ලේකම් වරයා විසින් නගර සභාවට දන්වා ඇත .

2017 8 5 දිනැති ලිපිය මගින් දඹුල්ල මහනගර සභාව වෙත දන්වා ඇත්තේ දඹුල්ල  බදුගෙවන්නගේ සංගමය මගින් පෙත්සමක් යොමු කොට විහාර භුමියේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුවන් විදුලි රූපවාහිනි ආයථන හා මුද්‍රණ ආයථනත්  රථගාල්, හොටල් , වෙළදසැල් වැසිකිලි කැසිකිලි වලින් මුදල් අයකරගන්නා එහෙත් ඒ කිසිම ස්ථානයකින්  දඹුල්ල මහානගර සභාවට බදු අයකිරිම නොකර ඇති බැවින් බදු අය කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා ඇත.  බදු ගෙවන්ගේ සංගමයේ ඉල්ලිම අනුව  මෙතෙක් කාලයක් බදු අය නොකිරිමට හේතු දන්නවන ලෙසත් කඩිනම් කොට බදු අයකරිම සිදු කොට ලේකම් වරයාට වර්තා කරණ ලෙස නගර සභාවට  දන්වා ඇත.

මෙම ලිපියට පිලිතුරු ලිපියක් (2017 8 9 දිනනැති ) ලියමින් නගර දඹුල්ල සභා පරිපාලනය ලේකම් වරයාට දන්වා ඇත්තේ දමුල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති පාලන අවධියේත් ඊට ප්‍රථම ප්‍රාදේශිය සභාපාලනයෙත් දඹුල්ල රජමහා විහාර පරිශ්‍රයේ කිසිදු ස්ථානයකින් බදු අය කිරිම නොකල බවත් එය අති බහුතර බෞද්ධ පසුබිමක් සහිත  පරිසරයේදි මෙන්ම බුද්ධාගම පොෂණය කර පවත්වාගෙන යනු ලබන බවට ආණ්ඩු ක්‍රමයෙන් ද ස්තාපිත කර ඇති බැවින්බදු අයකිරිම සිදු නොකල බවද ලේකම් වරයාගේ දැනුවත් කිරම මත ඉදිරියේදි බදු අයකිරිම සිදු කරණ බවද දන්වා ඇත.

කෙසේ වුවද දඹුල්ල රජමහා විහාර පරිශ්‍රයේ විහරස්ථාන හතර තුලම පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලුම මුදල් අය කරණ ස්ථාන වලින් ඉදිරියෙද් දඹුල්ල මහ නගර සභාවට බදු අය කර ගැනිමට නියමත බවත් ඒ පිලිබදව කඩිනම්ම විමර්ෂණයක් සිදු කිරිම නගර සභාව මගින් සිදු කරන බව නගර සභා ආංරදි මාර්ග අනුව  වාර්තාවේ .

– මහින්ද උදයසිරි   රත්නායක

255 views