දියුණුවේ රැළියක් වතුකරයේ..

October 6, 2018 at 8:03 am | lanka C news
දියුණුවේ රැළියක් වතුකරයේ..

2025 පොසත් රටක් යන මැයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් හදුන්වාදි ඇති එන්ටප්‍රයිසස් ශ්‍රි ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය පිලිබදව වතුකරයේ ජනතාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් හැටන් නගරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

මුදල් අමත්‍යංශය මගින් අත්පත්‍රිකා බෙදා දෙමින් මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන දියත් කර තිබුණා.

මාධ්‍ය අරුණ , රිය ශක්ති , ගොවි නවෝදා , රණ් අස්වැන්න , ජය ඉසුර , හිත ණය , රිවි බල සවි , සොදුරු පියස  යන ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක්  සකස් කර රාජ්‍යය බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසු එම ණය මුදල අඩු පොලි අනුපාතයක්  යටතේ ණය අයදුම්කරුට ලබාදිමට නියමිතය.

රාජ්‍යය බැංකුවල නිලධාරින්ගේද සභාගිත්වයෙන් මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන අද හැටන් නගරය කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආරම්භ කෙල්ය.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යය නවින් දිසානායක මහතා විසින් මෙම සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය පිලිබදව වතුකරයේ ජනතාව දැනුවත් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් කල ඉල්ලිමක් මත මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහ සිදු කරනු ලැබුවේය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

93 views

2 Comments to “දියුණුවේ රැළියක් වතුකරයේ..”

  1. සිංහල බන්ඩා says:

    නවීන් උඹලා බ‌ොරු කියල පච ක‌ෙලලා ග‌ෙ‌නා ‘යහපාලනයට’ දැන් වසර හතරක් ව‌ෙ‌න්න එනවා. මහබැංකුව හ‌ොරා කාලා රුපියල වට්ටපු එක ඇර‌ෙන්න ව‌ෙ‌න ක‌ොරපු ද‌ෙයක් තියනවද? ඔය අඩු ප‌ොලියට ද‌ෙ‌නව කියන ණය බ‌ොරුවක්. අප‌ේ පලාත‌ෙ දහස් ගනනක් ඉල්ලුවා. මග‌ේ පුතත් HNB එක හරහා ඉල්ලුවා. නමුුුත් ලැබුන එකකේ නම් නැහැ එකකේ නැහැ. දැන් නැවතත් ජනතාව අන්දන්න 2025 ක් ගැන බය්ලා කියනවා. රනිල/සිරා එක්කම ග‌ෙදර යන්න ලැහැස්ති ව‌ෙයන්.

  2. සිංහල බන්ඩා says:

    නවීන් උඹලා බ‌ොරු කියල පච ක‌ෙලලා ග‌ෙ‌නා ‘යහපාලනයට’ දැන් වසර හතරක් ව‌ෙ‌න්න එනවා. මහබැංකුව හ‌ොරා කාලා ආය‌ෝජක විස්වාසය කඩ ක‌ොර ග‌ෙන රුපියල වට්ටපු එක ඇර‌ෙන්න ව‌ෙ‌න ක‌ොරපු ද‌ෙයක් තියනවද? ඔය අඩු ප‌ොලියට ද‌ෙ‌නව කියන ණය බ‌ොරුවක්. අප‌ේ පලාත‌ෙ දහස් ගනනක් ඉල්ලුවා. මග‌ේ පුතත් HNB එක හරහා ඉල්ලුවා. නමුුුත් ලැබුන එකකේ නම් නැහැ එකකේ නැහැ. දැන් නැවතත් ජනතාව අන්දන්න 2025 ක් ගැන බය්ලා කියනවා. රනිල/සිරා එක්කම ග‌ෙදර යන්න ලැහැස්ති ව‌ෙයන්.

Main News