දුම්වැටි මිල ඉහලට.. දැන් රුපියල් 60යි..

August 1, 2018 at 3:50 pm | lanka C news
දුම්වැටි මිල ඉහලට.. දැන් රුපියල් 60යි..

දුම්වැටියක් සදහා රජය විසින් රුපියල් 3.80ක බද්දක් පනවා ඇත.

එත් සමගම දුම්වැටියක මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙතෙක් රුපියල් 50ක් වූ දුම්වැටියක රුපියල් 55 දක්වාත්, රුපියල් 55ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 60 දක්වාත් නව මිල ගණන් ඉහල ගොස් ඇත.

444 views