දෙමල ඊළම පිලිගනී.. පොංගු තමල් ස්ථම්භයක් යාපන සරසවියේ විවෘත කෙරේ…[Photo]

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය වසින් මෙම ස්මාර්කය ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන තිබුනු අතර මෙම ස්මාර්කය මීට පෙර ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන