නිල තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා වෙන් කිරිම තැපැල් කාර්යයාල මගින් සිදු කෙරේ…

October 20, 2019 at 2:06 am | lanka C news
නිල තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා වෙන් කිරිම තැපැල් කාර්යයාල මගින් සිදු කෙරේ…

ජනාධිපතිවරණය  වෙනුවෙන් රාජ්‍යය ආයතන මගින් අයදුම් කල තැපැල්  ජන්ද පත්‍රිකා තැපැල් කාර්යයාල වෙත ලැබි ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍යය ආයතන වෙතින් අයදුම් කර ඇති නිල තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා හැටන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යයාලය වෙත ලැබුණු බවත්, එම නිල තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා අදාල රජ්‍යය ආයතන වෙත බෙදා හැරිම් ආරම්භ කර ඇත.

නිල තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරිම සදහා විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක්ද තැපැල් කාර්යයාලය වෙත ලබා දි ඇත.

– රංජිත් රාජපක්ෂ

52 views
Main News