පහේ හපනුන්ට ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා කඩඉම් ලකුණු මෙන්න..

December 19, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
පහේ හපනුන්ට ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා කඩඉම් ලකුණු මෙන්න..

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ පැවති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා කඩඉම් ලකුණු ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇති එම ලේඛණ්‍යන් මෙසේය.

22,460 Viewers