බියර්-වයින් නිදහස තවත්.. බලපත් ලිහිල් කරන්න සූදානම්..

September 23, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
බියර්-වයින් නිදහස තවත්.. බලපත් ලිහිල් කරන්න සූදානම්..

ඉදිරියේදී බියර් හා වයින් බලපත්‍ර ලිහිල් කිරීමට අදහස් කරන බව පාර්ලිමේන්තුවේදී ජෝන් අමරතුංග සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්‌තියානි ආගමික කටයුතු ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

2018 වසර සදහා වන අයවැය යෝජනාවලියේදී ඒ පිළිබඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බවද කී ඇමතිවරයා සංචාරක ව්‍යාපාර ඇති සියළු රටවල ඔ්නෑම කඩයකින් බියර්-වයින් මිලට ගත හැකි නමුත් ඊට බලපත්‍ර දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක්‌ බවද කිවේය.

144 views