කහටගහ පතලේ අඩි 1100ක් යට දෝනාවක සේවකයන් 100ක් උපවාසයක් අරඹති..

October 25, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
කහටගහ පතලේ අඩි 1100ක් යට දෝනාවක සේවකයන් 100ක් උපවාසයක් අරඹති..

කහටගහ මිනිරන් පතලේ සේවකයින් සියයකට වැඩි පිරික් එහි අඩි 1132ක් යට පිහිටි දෝනාවක උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

රජය විසින්  ආයතනය පුද්ගලීකරණය කිරීමට කර ඇති සැලසුමට විරුද්දව මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කල බව විරෝධතාකරුවන් කියති.

28 views