මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි.. බලාගාර ජලාශ පිරේ.. ජල විදුලිය උපරිම නිපදවයි..

August 31, 2019 at 2:04 am | lanka C news
මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි.. බලාගාර ජලාශ පිරේ.. ජල විදුලිය උපරිම නිපදවයි..

මධ්‍යම කදුකරයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට 29 රාත්‍රියේ සිට කඩින් කඩ තද සුලං සමග තද වැසි පතිත වෙමින් පවති.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහල යමින් පවතින බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් පැවසිය.

30 වන විට කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 8 දක්වාත් , මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 14 දක්වාත් ආසන්න වි ඇති බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටියේය.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශල ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමගම කැනියොන්, ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන , පොල්පිටිය , විමලසුරෙන්ද්‍ර යන විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව එම විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන්ද පැවසිය.

මධ්‍යම කදුකරයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට 29 රාත්‍රියේ සිට කඩින් කඩ තද සුලං සමග තද වැසි පතිත වෙමින් පවති.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහල යමින් පවතින බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් පැවසිය.

30 වන විට කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 8 දක්වාත් , මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 14 දක්වාත් ආසන්න වි ඇති බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටියේය.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශල ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමගම කැනියොන්, ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන , පොල්පිටිය , විමලසුරෙන්ද්‍ර යන විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව එම විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන්ද පැවසිය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

167 views
Main News