මහා ජ්‍යෙතිර්වේදි තොටවත්ත එකතැන හිරවේ.. තොලකට වේලී ගොත ගැහේ.. සජිවීව පල් වෙයි..

March 4, 2017 at 11:20 am | lanka C news
මහා ජ්‍යෙතිර්වේදි තොටවත්ත එකතැන හිරවේ.. තොලකට වේලී ගොත ගැහේ.. සජිවීව පල් වෙයි..

ජොතිර්වේදී ඉන්දික තොටවත්ත මහතා ජාතික රූපවාහිනියේ යථාරූප වැඩසටහනට පැමිණ විමසූ ජ්‍යොතිර් ගැටළුවකට පිලිතුරු දීගත නොහැකිව මහත් අසරණ තත්වයට පත් විය.

340 views
Main News