මිල සුත‍්‍රයට අනුමැතිය ලැබේ.. කිරිපිටි රුපියල් 60කින් ඉහල දැමේ..මිල සුත‍්‍රයට අනුමැතිය ලැබේ.. කිරිපිටි රුපියල් 60කින් ඉහල දැමේ..

March 16, 2019 at 8:40 am | lanka C news
මිල සුත‍්‍රයට අනුමැතිය ලැබේ.. කිරිපිටි රුපියල් 60කින් ඉහල දැමේ..මිල සුත‍්‍රයට අනුමැතිය ලැබේ.. කිරිපිටි රුපියල් 60කින් ඉහල දැමේ..

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද කිරිපිටි මිල සුත‍්‍රයට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව වෙලපලේ කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 60කින් ඉහල යයි.

ග‍්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 25කින් ඉහල යාමට නියමිතය.

179 views
Main News