යහපාලනය තුලත් වද හිංසාව පැමිණවීම් දිගටම සිදු වන බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම UNට දන්වයි…

November 2, 2016 at 5:30 pm | lanka C news
යහපාලනය තුලත් වද හිංසාව පැමිණවීම් දිගටම සිදු වන බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම UNට දන්වයි…

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සැකකරුවන්ගේ තරාතිරම නොබලා දිගින් දිගටම වධහිංසන පැමිණිවිම් සිදු වන බවත් රජයේ නිතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ලෝක වද හිංසාව පැමිණවීම් සම්මුතිය පනතට අනුව අවශ්‍ය තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් හිමිකම් කොමිසම වෙත නිසියාකාරව ලබාදීමට කටයුතු නොකරන බවත් ඒ අනුව එම චෝදනාවන් සම්බන්ධව පරික්ෂණ පමා වන බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ වද හිංසාව පැමිණවීම් එරෙහිව කමිටුව වෙත පිටු 17 කින් යුක්ත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ශ්‍රීලංකා මානව හිමිකම් හිමිකම් කොමිසම වාර්තා කොට ඇත.

ඒ අනුව 2010 වසරේ පැමිණිලි 566 ක්ද, 2011 වසරේ 579ක්ද, 2012 වසරේ 542 ක්ද, 2013 වසරේ 600ක්ද, 2014 වසරේ 489 ක්ද, 2015 වසරේ 420 ක්ද, 2016 අගෝස්තු 31 දින දක්වා 208 ක්ද වාර්තා වී ඇති බැව් ශ්‍රීලංකා මානවහිමිකම් කොමිසම වාර්තා කරයි.

මූලාශ‍්‍රය මෙතනින්

243 views
Main News