රටම බලා සිටි ගැසට් නිවේදනය මෙන්න.. ඔබේ කොට්ඨාශය.. සභිකයින් ගණන සියළු විස්තර මෙන්න බලන්න..

November 13, 2017 at 10:56 pm | lanka C news
රටම බලා සිටි ගැසට් නිවේදනය මෙන්න.. ඔබේ කොට්ඨාශය.. සභිකයින් ගණන සියළු විස්තර මෙන්න බලන්න..

නව සීමා නිර්ණය යටතේ ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද‍්‍රණාලය විසින් නිකුත් කර ඇත.

සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය මෙතනින්…

301 views

One Comment to “රටම බලා සිටි ගැසට් නිවේදනය මෙන්න.. ඔබේ කොට්ඨාශය.. සභිකයින් ගණන සියළු විස්තර මෙන්න බලන්න..”

Main News