රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට පත් කල නව ලේකම්වරුන් 35 මෙන්න…

August 25, 2020 at 8:40 am | lanka C news
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට පත් කල නව ලේකම්වරුන් 35 මෙන්න…

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 35 ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් රජය විසින් පත් කර තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් මේ මෙම පිරිස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම නම් ලැයිස්තුව මෙසේය.

66,263 views

One Comment to “රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට පත් කල නව ලේකම්වරුන් 35 මෙන්න…”

  1. kamal says:

    Kangana is killer but you love her all are cause and effect. Punishment will be got from karma. You don’t want to punish her. This from your teacher Kamal and Kamal teacher Kiribathgoda monk. But boycotting her film unnecessary. do n’t give her another chance to act. But you love your teacher Kamal he is not hatred person. hatred is not ceased from hatred. But previous birth singh had killed her. next birth singh will kill her again but after that birth she will kill sing. This is not end my indians. You love your teacher Buddha. and give forgiveness to singh and kangena.