රුපියල් 500 අවම රථවාහන දඩය 2000 තෙක් වැඩි කරයි..

November 10, 2016 at 7:15 pm | lanka C news
රුපියල් 500 අවම රථවාහන දඩය 2000 තෙක් වැඩි කරයි..

මෙතෙක් රුපියල් 500ක්ව පැවති රථවාහන වැරදි සඳහා පනවනු ලැබූ අවම දඩ මුදල රුපියල් 2000 තෙක් ඉහල දැමීමට 2017 අයවැය මගින් යෝජනා කර ඇත.

දුරකථනය මගින් එම දඩ මුදල් ගෙවීමේ පහසුකම් සැලසීමටද යෝජනා කරයි.

61 views
Main News