ලොකුම හැන්දෙන් මන්ත‍්‍රීලා බෙදා ගනිති.. මාසික ‘පොකැට් මනි’ ලක්‍ෂයක්.. යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..

November 29, 2016 at 10:00 am | lanka C news
ලොකුම හැන්දෙන් මන්ත‍්‍රීලා බෙදා ගනිති.. මාසික ‘පොකැට් මනි’ ලක්‍ෂයක්.. යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීන් සදහා මාසිකව අමතර රුපියල් ලක්‍ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම සදහා වූ යෝජනාව අද දිනයේ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළු මන්ත‍්‍රීවරුනට ලැබෙන වැටුප් හා දීමනාවලට අමතරව මාසිකව අමතර රුපියල් ලක්‍ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම සදහා වූ මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් ඉදිරිපත් කරයි.

32 views
Main News