වරාය ඇමති අර්ජුනගේ ලිපියෙන් ගිවිසුම අත්සන් කල ලේකම්ලාගේ වංචාව හෙලිවේ.. නීතිය හමුවට අනිවාර්යයි..

January 5, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
වරාය ඇමති අර්ජුනගේ ලිපියෙන් ගිවිසුම අත්සන් කල ලේකම්ලාගේ වංචාව හෙලිවේ.. නීතිය හමුවට අනිවාර්යයි..

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පනත උල්ලංඝනය කොට එම අධිකාරිය සතු හම්බන්තොට වරාය සහ එහි දේපල ගිවිසුමක් මගින් පුද්ගලික විදේශීය සමාගමකට එහි අයිතිය 80% ක් වසර 99 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයකට හිමිවන පරිදි චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගමටත් ඉතිරි 20% අයිතිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුව තබා ගැනිමටත් හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රය ඇතුළු එහි මෙහෙයුම්, පරිපාලන,සහ මූල්‍ය කටයුතු ඒ අනුව චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් කොම්පෙනි සහ වරාය අධිකාරිට 80% 20% සහිත හවුල් සමාගමට වසර 99 කට පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ 1979 අංක 51 දරණ ශ්‍රීලංකා වරාය අධිකාරිය පනත ප්‍රකාරව එහි පරමාර්ථ සහ අරමුණ (No,51 of 1979) section 6,7, ඉටුකර ගැනීමට ලබාදී තිබු ප්‍රතිපාදන අභිබවා එම අධිකාරියේ හෝ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන් (No,51 of 1979) section 8 වසන් කොට ඔහුනගේ පූර්ණ අනුමැතියෙන් තොරව වංචනිකව ඇ.ඩොලර් බිලියන 1 දශම 2 කට හවුල් ව්‍යාපාරයකට බදු දීමට ගිවිසුමකට එලබීම සම්බන්ධයෙන්:

1. වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින, ලිපියක් ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුවට, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාප්තිය ලෙස යවා ඇත.

එම ලිපියේ සඳහන් පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ආර්ථික කමිටුව විසින් තීරණය කොට ඇත්තේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගම සමග ගිවිසුමකට එලබීමට ප්‍රථම ලේකම් වරුන් විසින් අවසාන සාකච්ඡාවක් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සමඟ සිදු කොට ගිවිසුමකට එලබිය යුතුය යන්නයි. එහෙත් එම නියෝගය උල්ලංඝනය කරමින් 2016 දෙසැම්බර් මස දින ගිවිසුමකට එලබුනි. ශ්‍රීලංකාව වෙනුවෙන් එම ගිවිසුම අත්සන් කොට ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් ය, එදින ගිවිසගත් ගිවිසුමට අනුව චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගම ඇ.ඩොලර් මිලියන 5 ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගිවිසුම අත්සන් කල දිනයේදීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ගෙවන ලදි,

2.වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින, ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුව, හම්බන්තොට වරාය ව්‍යාප්තිය යන ලිපිනයට හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාප්තිය යන ලිපියේ සඳහන් ලිපියේ 3 වෙනු පිටුවේ දෙවෙනි ඡේදයේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස අමාත්‍යවරයාගේ අනු දැනුමෙන් තොරව ඉහත ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයාගේ අප්‍රසාදය එම ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් වෙත ප්‍රකාශ කොට ඇත.

3. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (No,51 of 1979) section 33 අනුව 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනත අනුව මූල්‍ය පාලනයට යටත් වන බැවින් අමාත්‍යවරයාගේ 2016/12/27 දින, ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුව, යන ලිපියයේ 2 වෙනි පිටුවේ ඡේද 1,2 සහ 3 පැහැදිලිව සඳහන් වනුයේ සුදුසු ආයෝජකයින් තොරා ගැනිමේදි රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිවම සිදු වී නොමැති බවත් තෝරාගැනීමේ කමිටුව කරුණු විකුර්ති කරමින් විනිවිද භාවයකින් තොරව මෙම සමාගම තොරා ගැනිමේදි කටයුතු කර ඇති බවයි.
4. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (No,51 of 1979) section 12 අනුව අල්ල්ස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ උපලේඛන ගත ආයතනයක් වන අතර එම පනතේ විධි විධානයන්ට යටත් ව කටයුතු කලයුතු බැවිනුත්

ඉහත අංක 1,2,3 සහ 4 යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් දැන දැනම රජයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරින් මෙන්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණන් දෙන නිලධාරින් ලෙස හා වගකිවයුතු අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරු ලෙස 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතට පටහැනිව මෙන්ම ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි සියලු නිලධාරින් අධිකාරිය පනතේ වගන්ති අංක 12 අනුව අල්ල්ස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ රාජ්‍ය සේවකයින් ලෙස පනතේ විධි විධානයන්ට යටත් ව කටයුතු කලයුතු බැවිනුත්

වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින ලිපියේ ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිව මෙම ගිවිසුම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් අත්සන් කොට ඇ.ඩොලර් මිලියන 5 ක් අත්තිකාරම් ලෙස චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගමෙන් ලබා ගන්නා තෙක් සහ ඉන් ඉදිරියට මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධ කටයුතුකිරීම දක්වා වහාම පරික්ෂණයක් කිරීමට අවශ්‍ය ඉතා වැදගත් සියලු කරුණු සහ 2016/12/27 දින අමාත්‍යවරයා විසින් එවන ලද ලිපිය සහ වරාය අධිකාරිය පනතේ අදාළ ඡේදයන් ද පහත සඳහන් වේ.

Sri Lanka Ports Authority Act (No. 51 of 1979) – Sect 6

Objects and duties of Ports Authority

6.(1) Subject to the provisions of this Act it shall be the duty of the Ports Authority
(a) to provide in any specified port, efficient and regular services for stevedoring, lighterage, shipping and transhipping, landing and warehousing of dry and wet cargo and cargo in bulk; for wharfage, the supply of water, fuel and electricity to vessels, for handling petroleum, petroleum products and lubricating oils to and from vessels and between bunkers and depots ; for pilotage and the mooring of vessels ; for diving and under-water ship repairs and for other services incidental thereto;
(b) to provide in any specified port, efficient and regular tally and protective services;
(c) to regulate and control navigation within the limits of, and the approaches to, the specified ports;
(d) to maintain port installations and to promote the use, improvement and development of the specified ports;
(e) to co-ordinate and regulate all activities within any specified port excluding the functions of the Customs;
(f) to establish and maintain on and off the coast of Sri Lanka suchLIGHTS and other means for the guidance and protection of vessels as are necessary for navigation in and out of the specified ports;
(g) to perform such other duties as are imposed on the Ports Authority by this Act;
(h) to conduct the business of the Ports Authority in such manner and to make in accordance with this Act such charges for services rendered by the Authority as will secure that the revenue of the Authority Is not less than sufficient for meeting the charges which are proper to be made to the revenue of the Authority, to replace assets, make new investments and to establish and maintain an adequate general reserve; and
(i) to endeavour to manage the specified ports and each of them as a self supporting enterprise in accordance with the provisions of this Act.
(2) The services provided under paragraphs (a) and (b) of subsection (1) are hereafter in this Act referred to as ” Port Services “.
(3) Subsection (1) shall not be construed as imposing on the Ports Authority, either directly or indirect, any form of duty or liability enforceable by proceedings before any court or tribunal to which the Authority would not otherwise be subject.
Sri Lanka Ports Authority Act (No. 51 of 1979) – Sect 7

Powers of the Ports Authority

7.
(1) Subject to this Act, the Ports Authority may exercise all or any of the following powers :-
(a) to acquire, hold, take on lease to give on lease, hire, pledge and sell or otherwise dispose of any movable or Immovable property;
(b) to employ such officers and servants as may be necessary for carrying out the work of the Authority;
(c) to do anything for the purpose of improving the efficiency of port operations and advancing the skill of persons employed by the Authority or the efficiency of theEQUIPMENT of the Authority or the manner in which the equipment Is operated, including the provision by the Authority and the assistance of the provision by others, of facilities for training persons required to carry out the work of the Authority ;
(d) to establish an insurance scheme, a provident fund, a welfare fund and a lines fund and to provide welfare, health and recreational facilities, houses, hostels and other like accommodation for persons employed by the Authority ;
(e) to make rules in relation to the officers and servants of the Authority including their appointment, promotion, remuneration, discipline, conduct, leave, working times, holidays and the grant of loans and.
(f) to make rules and prescribe procedures in respect of the administration of the affairs of the Authority;
(g) to delegate to the Chairman or to any member or officer of the Authority any such functions as the Authority may consider necessary to delegate for the efficient transaction of business :
(h) to establish, maintain and operate within the limits of any specified port, a security service for protecting port installations, equipment, cargo and vessels within such port and for enforcing the provisions of this Act;
(i) to acquire any undertaking affording facilities for the loading and discharging or warehousing of goods in any specified port or the bunkering of vessels in such port;
(j) to carry on the functions of builders and repairers of vessels and machinery, removers or salvagers of wrecks, ship breakers, carriers of passengers, vehicles and goods by land or sea, stevedores, wharfingers, warehousemen, lightermen, dealers in coal and other kinds of fuel,SUPPLIERS of water and stores to shipping and dealers in stores and equipment connected with, or required for, any of the aforesaid activities;
(k) to operate and maintain a rail transport system within the limits of any specified port;
(l) to control the berthing and movement of all vessels whether in the harbour or in the approaches to or alongside any quay, wharf, pier or landing place within the limits of any specified port and to divert vessels to any specified port;
(m) to enter into, and perform, directly or through any officer or agent authorised in that behalf by the Authority, all such contracts as may be necessary for the performance of the functions and the exercise of the powers of the Authority ;
(n) subject to this Act, to levy such port dues, fees and other charges upon vessels, goods, vehicles and in respect of services within the limits of any specified port and upon cargo loaded, discharged or kept in such port as it may deem necessary ;
(o) to construct, maintain and operate all means and appliances for berthing, loading and dismooring within any specified port;
(p) to provide and use, within the territorial waters of Sri Lanka or otherwise, vessels and appliances for the purpose of protecting, guiding and communicating with vessels or towing and rendering assistance to any vessel or for recovering any property lost, sunk or stranded ;
(q) to provide such fire services both within any specified port and on the high seas, as may be deemed necessary by the Authority for the purpose of extinguishing fires on land, on sea or afloat and of preserving life and property;
(r) to appoint, license and regulate weighers and measurers and surveyors of goods within any specified port;
(s) to arrange for insurance of goods in the premises of the Authority;
(t) subject to this Act, to borrow money (whether by way of overdraft or in any other manner) from any person, organisation or institution within or outside Sri Lanka or from the Government;
(u) to control the use of, and to issue licences in respect of all craft,EQUIPMENT, vehicles and services that are operated within the limits of any specified port;
(v) to survey, plan and execrate maritime engineering works for Government departments, public corporations and for other bodies approved by the Minister;
(w) to clean, deepen or improve any portion of any specified port and, for any of such purposes to construct, maintain and operate dredgers and other appliances and to make hydrographic surveys;
(x) to reclaim, enclose, raise, drain and excavate any area falling within the limits of any specified port or belonging to the Authority;
(y) to maintain, repair, erect, cause to be erected and to control the erection and use of piers, breakwaters, bridges, wharfs, docks, warehouses, stores, offices, shops, dwellings and any other buildings or works within the limits of, or the approaches to, any specified port and to install and maintain coastLIGHTS and other means of protecting and guiding vessels;
(z) to provide or cause to be provided, the following services within the limits of, and the approaches to, any specified port:
(i) the berthing, towing, mooring, moving, slipping or docking of any vessel including pilotage;
(ii) the loading or discharging of any vessel including all ancillary services;
(iii) the sorting, weighing, measuring, storing, were housing or otherwise handling of any goods;
(iv) radio communication between the specified ports and between ships and such ports ;
(v) transport services and other facilities for port users and for employees of the Authority;
(vi) the handling of petroleum, petroleum products and lubricating oil to and from vessels and between all depots and bunkers.;
(vii) the supply of electricity and telephone services to vessels;
(viii) the disposal of garbage from ships; and
(ix) tally and protective services;;
(aa) to construct, manufacture, purchase, operate, maintain and repair anything required for the purposes of the business of the Authority.-;
(ab) to co-ordinate and execute any Government project relating to the establishment of a free trade zone in any specified port and to enter into any agreement with port users for the utilization of such facilities;
(ac) to control the entry of vehicles, persons, goods and animals within the limits of any specified port and to regulate their movements within such limits;
(ad) to engage in such other activities, and do such other things as appear to the Authority to be beneficial, necessary or convenient for it to carry on, for or In connection with the exercise, performance and discharge of its powers, functions and duties under this Act ; and
(ae) to do all other things which, in the opinion of the Authority, are necessary for carrying on its business.
(2) The provisions of subsection (1) shall not be construed as authorising the disregard by the Ports Authority of any law for the time being in force.
Sri Lanka Ports Authority Act (No. 51 of 1979) – Sect 8

Powers of the Minister in relation to the Ports Authority

8.
(1) The Minister may give the Ports Authority general or special directions in writing as to the performance of its duties and the exercise of its powers under this Act on matters which appear to him. to affect the national interest and the Authority shall give effect to such directions.
(2) The Minister may, from time to time, direct the Ports Authority toFURNISH to him, in such form as he may require, returns, accounts and other information with respect to its property and business, and the Authority shall carry out every such direction
(3) The Minister may, from time to time, order all or any of the activities of the Ports Authority to be investigated and reported upon by such person or persons as he may specify, and upon such order being made, the Authority shall afford all such facilities and furnish all such information, as may be necessary to carry out the order.
Sri Lanka Ports Authority Act (No. 51 of 1979) – Sect 33

Application of the provisions of the Finance Act No. 38 of 1971

33. Unless otherwise specially provided for by this Act, the provisions of Part II of the Finance Act, No. 38 of 1971, shall, ‘mutatis mutandis, apply to and in relation to the financial control of the Ports Authority
Sri Lanka Ports Authority Act (No. 51 of 1979) – Sect 12

Ports Authority to be a scheduled institution within the meaning of the Bribery Act

12. The Ports Authority shall be deemed to be a scheduled institution within the meaning of the Bribery Act and the provisions of that Act shall be construed accordingly.

 

185 views
Main News