වසරකට ලක්‍ෂ පහකට වඩා උපයන සියල්ලන්ගෙන් ආදායම් බදු.. වැඩිවන තරමට බදු ඉහලට.. අලූත් බදු සූත්තරේ මෙන්න..

September 25, 2017 at 12:13 am | lanka C news
වසරකට ලක්‍ෂ පහකට වඩා උපයන සියල්ලන්ගෙන් ආදායම් බදු.. වැඩිවන තරමට බදු ඉහලට.. අලූත් බදු සූත්තරේ මෙන්න..

2018 අප්‍රෙල් මස 01 වැනි දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන නව බදු ක‍්‍රමය මගින් වසරකට රුපියල් ලක්‍ෂ පහකට වැඩි ආදයම් ලබන පුද්ගලයින් හා ආයතන සියල්ල ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු වෙයි.

වසරක් තුල ලබන ලාබයෙන් මුල් ලක්‍ෂ 05 බදු නිදහස් වන අතර ඉන් පසුව ලාබ ලබන ලක්‍ෂ 06ට 4%ක්, ඊළග ලක්‍ෂ 06ට 8%ක් ලෙස ආදායම් බදු ගෙවිය යුතුය.

වැඩිවන සෑම ලක්ෂ 6කටම 4% බැගින් බදු අය කරනු ඇත.

117 views
Main News