සංවර්ධනය අඩුකර අයවැය හිඟයත් අඩු කරයි.. වෙනත් වියදම්වලට බිලියන 835යි..

October 4, 2016 at 11:20 am | lanka C news
සංවර්ධනය අඩුකර අයවැය හිඟයත් අඩු කරයි.. වෙනත් වියදම්වලට බිලියන 835යි..

2016 වසර සඳහා රටේ සoවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 626 වෙන් කල අතර මුල් හය මාසය තුල නිදහස් කොට ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 235කි.

එය පසුගිය වසර එම කාලය සඳහා ලබාදුන් රුපියල් බිලියන 283.3 සමඟ සoසන්දනය කරන විට බිලියන 48.3 අඩුවක් මෙන්ම -18% අඩුවීමකි.

මේ ආකාරයෙන් මුදල් ලබදීම තුල මේ වසර අවසන් වනවිට වෙන් කරන ලද මුදලෙන් 75% ප්‍රමාණයකටත් වඩා එනම් රුපියල් බිලියන 450 ක පමණ ප්‍රමාණයකට රටේ සoවර්ධන කටයුතු සිදු වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් රජයේ අනිකුත් සමාන්‍ය වියදම් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 835.5 එනම් පසුගිය වසරට වඩා 9% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර වැටුප් වැඩිවිම් පොලි අනුපාතය වැඩිවීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත.

රටේ අමාත්‍යාංශය හරහා කරගෙන යන සoවර්ධන කටයුතුවලට වෙන් කරන ලද මුදල් 25% අඩු වීම නිසා රජයේ අයවැය හිඟය මේ අනුව අඩුකර ගැනීමට හැකියාවක් තිබුනත් දැනට රජයේ අමාත්‍යාංශය ගනනාවක් ඇති බැවින් සමහර අමාත්‍යාංශවලට අපේක්ෂිත සoවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට නොහැකි වනු ඇත.

ජාතික රජයේ මේ වන විට කැබිනට් අමාත්‍යවරු 47ක්ද, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 20ක් සහ නියෝජ්‍යා අමාත්‍යවරු 25 ක්ද එකතුව අමාත්‍යවරුන් 92ක් සිටින බැවින් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු රජයේ නඩත්තුව සඳහා මුල් හය මාසයේදී වැය කරන ලද රුපියල් බිලියන 835.5 අනුව රටේ සැබෑ සoවර්ධනය සඳහා යොදා ඇත්තේ එම මුදලින් 28% කි එනම් 4/1කි

මූලාශ‍්‍රය මෙතනින්

23 views
Main News