සේවක ගැටළු කඩිනමින් විසඳීම වැඩසටහනක්..

October 24, 2017 at 2:15 am | lanka C news
සේවක ගැටළු කඩිනමින් විසඳීම වැඩසටහනක්..

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියලුම ආයතනවල සේවක ගැටළු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා මහජන දින වැඩසටහන තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව බදාදා දින පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය මහජන දිනයට අමතරව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගමේ සේවක සේවිකාවන් සඳහා වෙනම මහජන දින පැත්වෙනු ඇත.

එහිදී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සේවක සේවිකාවන් සඳහා සෑම මසකම පළමු බ්‍රහස්පතින්දා සහ තුන්වැනි බ්‍රහස්පතින්දාත් ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගමේ සේවක සේවිකාවන් උදෙසා සෑම මසකම දෙවැනි බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිව්වැනි බ්‍රහස්තපතින්දාත් මහජන දින එම ආයතන පරිශ්‍රයන්හිදී පැවැත්වේ.

මීට අමතරව අනුරාධපුර, ගාල්ල, මහනුවර, කුරුණාගලය යනාදී ලෙස එම ආයතනවල ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන ආවරණ වන පරිදි ජංගම මහජන වැඩහන්ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

– තමීර මංජු

14 views
Main News