හමුදාව 2017දී උතුර, නැගෙනහිර ඉඩම් අක්කර 5160ක් නිදහස් කරලා..

July 30, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
හමුදාව 2017දී උතුර,  නැගෙනහිර ඉඩම් අක්කර 5160ක් නිදහස් කරලා..

හමුදාව භාරයේ පැවති උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ඉඩම් අක්කර අක්කර 5160ක් 2017 වසරේදී නිදහස් කර තිබේ.

උතුරු පළාතෙන් අක්කර 4811 ක් හා නැගෙනහිර පළාතෙන් අක්කර 349 ක්ද මෙසේ නිදමස් කර ඇත.

මේ බව දැක්වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිප්ත කර ඇති තවතම කාර්යසාධන වාර්තාවේය.

50 views

2 Comments to “හමුදාව 2017දී උතුර, නැගෙනහිර ඉඩම් අක්කර 5160ක් නිදහස් කරලා..”

  1. sinha le says:

    දෙමලුන්ට කොහෙන්ද උතුරු නැගෙනහිර ඉඩම් මේ ඉඩම් සියල්ලම අයිති සිංහලේ සිංහලයන්ට දෙමලුන්ගේ ඉඩම් තියෙන්නේ දකුණු ඉන්දියාවේ

  2. Analyst says:

    While fulfilling their all demands , why these rulers not have backbones to resettle the displaced Sinhala peolple , who lived there prior to the 30 year terrorist period , who were chased out by threatening a, while some were killed by them?Is it because these power greedy politicians are eyeing at minority votes that justice is not meted out to them?

Main News