2017 මුල් මාසයේදී පමණක් ඩොලර් මිලියන 567කින් විදෙස් සංචිත හිදේ..

February 14, 2017 at 8:02 am | lanka C news
2017 මුල් මාසයේදී පමණක් ඩොලර් මිලියන 567කින් විදෙස් සංචිත හිදේ..

2017 වසරේ පළමු මාසය තුලදී පමණක් මෙරට විදෙස් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 567.5 කින් පහල බැස තිබේ.

ගිය වසරේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඩොලර් බිලියන 6.01 වූ විදෙස් සංචිතය මේ වසරේ ජනවාරි 31 දිනට වූයේ බිලියන 5.45 කි.

167 views
Main News