90%ක් බදු ගහන ජනපතිගේ යෝජනාව ඉහතට.. දුම්වැටියක් රැපියල් පහකින් පමණක් වැඩි කරයි..

September 23, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
90%ක් බදු ගහන ජනපතිගේ යෝජනාව ඉහතට.. දුම්වැටියක් රැපියල් පහකින් පමණක් වැඩි කරයි..

දුම්වැටි සදහා 90%ක් බදු පැනවීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් කර තිබූ යෝජනාව වෙනුවට සියළුම රුපියල් 05කින් මිල ඉහල දමා වැට් බද්ද 15%ක් එකතු කිරීමට ඒ සම්න්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කර ඇති කැබිනට් අනුකාරක සභාව යෝජනා කර ඇත.

සැප්තැම්බර් 27 වන දා පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මෙම යෝජනාවට අනුමැතිය ලදහොත් අද වන විට රුපියල් 35 ක් ලෙස අලෙවි වන දුම්වැටියක් රුපියල් 46 දක්වා මිල ඉහල යනු ඇත.

13 views