වාහනයෙන් බෑ.. පයින් පමණයි.. සතියකට දිනක් හැදුනුම්පත් අංකය අනුව එලියට.. ඇදිරි නීතියේ නවතම දැනුම් දීම මෙන්න..

April 25, 2020 at 10:10 pm
වාහනයෙන් බෑ.. පයින් පමණයි.. සතියකට දිනක් හැදුනුම්පත් අංකය අනුව එලියට.. ඇදිරි නීතියේ නවතම දැනුම් දීම මෙන්න..

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශයේ ආයතන ඇඳිරි නීතිය

රෝගීන් ක‍්‍රමිකව වැඩිවීමක.. ලංකාව දරුණු ව්‍යවසනයකට ලක් විය හැකියි..- වෛද්‍ය පර්යේෂනායතන ප‍්‍රධානී කියයි..

April 24, 2020 at 10:38 pm
රෝගීන් ක‍්‍රමිකව වැඩිවීමක.. ලංකාව දරුණු ව්‍යවසනයකට ලක් විය හැකියි..- වෛද්‍ය පර්යේෂනායතන ප‍්‍රධානී කියයි..

මෙරට තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් ක්‍රමිකව වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරමින් ඇති බවත් ඒ රෝගීන් පසුපස