එව බලව.. කොරෝනා මඩින බුදු දැක්ම..

March 29, 2020 at 11:20 am
එව බලව.. කොරෝනා මඩින බුදු දැක්ම..

තවත් මාස කිහිපයකින් එන්නතක් සොයා ගැනීම, දැනට වෙනත් රෝගයක් සඳහා ලබා දෙන ඖෂධයක් රෝගය පාලනයට යොදා ගැනීම හෝ ස්වභාවික

Corona : පැතිරීම 03 වන අදියරයේ.. ලංකාව අවදානමේ.. මේ සතිය අතිශය තීරණාත්මකයි..

March 29, 2020 at 10:00 am
Corona : පැතිරීම 03 වන අදියරයේ.. ලංකාව අවදානමේ.. මේ සතිය අතිශය තීරණාත්මකයි..

වෛරසය පැතිරීම සිව්වන ඉදිරියට ඉදිරියට එනම් සමාජය තුළ පැතිර යාමේ තත්වයට පැමිණිය හොත් එය වඩාත් භයානක තත්ත්වයක්