මිනිස්සු තාමත් අපි එක්ක ඉන්න එක පුදුමයි.. ඒ මිනිස්සු පවු..- හිරුණිකාගේ අද හඬ පටය..

February 16, 2020 at 10:12 pm
මිනිස්සු තාමත් අපි එක්ක ඉන්න එක පුදුමයි.. ඒ මිනිස්සු පවු..- හිරුණිකාගේ අද හඬ පටය..

අවාරෙට පොල් වැටෙනවා සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු පිහිටුවන බවත් එය වසර දෙක තුනකින් ආපසු නැවත කඩා වැටෙන බවත්