විදුලිය කපන වේලාවන් මෙන්න..

December 4, 2021 at 12:40 pm
විදුලිය කපන වේලාවන් මෙන්න..

අද සිට ඉදිරි දින තුනක් පමණ වන කාලයක් දිනකට පැය බැවින් විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මෙරට හමුවූ ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයා සංචාරකයකු නොව ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙක්.. සංචාරක පැමිණීම දිගටම..

December 4, 2021 at 11:20 am
මෙරට හමුවූ ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයා සංචාරකයකු නොව ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙක්.. සංචාරක පැමිණීම දිගටම..

කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් මෙරටට ඇතුළු කරන ගන්නේ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන ඇති සංචාරකයන් බවත් මෙරටට

ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම හෝ බදු අඩු කිරීම අනිවාර්යයි.. ඩීසල් ලීටරයකින් පාඩුව රුපියල් 30ක්…

December 4, 2021 at 10:00 am
ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම හෝ බදු අඩු කිරීම අනිවාර්යයි.. ඩීසල් ලීටරයකින් පාඩුව රුපියල් 30ක්…

මිල වැඩි කිරීමක් සිදු නොකරන්නේ නම් ඉන්ධන සඳහා අය කරන බදු මුදල අඩු කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතු බවද ඔහු පැවසීය.