වසා දැමූ අටළුගම පිරිස් පොලිස් ඇසට වැලි ගසා බොල්ගොඩ ගගෙන් පැන සෙසු ගම්මානවල සැරිසරති..

April 4, 2020 at 10:33 pm
වසා දැමූ අටළුගම පිරිස් පොලිස් ඇසට වැලි ගසා බොල්ගොඩ ගගෙන් පැන සෙසු ගම්මානවල සැරිසරති..

කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය වළක්වාලීම සඳහා වසා දමා ඇති අටළුගම ගම්මානයේ ඇතැමුන් බොල්ගොඩ ගඟ හරහා පැමිණ