මළසිරුරක් කලපුවක පාවෙයි….

May 17, 2022 at 2:07 am
මළසිරුරක් කලපුවක පාවෙයි….

මන්නාරම් ධීවරයෙකු මසුන් ඇල්ලීම සඳහා අදාල කලපු ප්‍රදේශයට ගොස් සිටියදී සිරුරක් කලපු ජලයේ පාවෙමින් තිබෙනු දැක ඒ පිළිබඳව

රෝගීන් සමග ගිලන්රථය මග දමා රියදුරා තේ බොන්න යයි.. රෝගීන් කෑ ගහයි…

May 10, 2022 at 2:20 am

රෝහලට ගිලන්රථයකින් රෝගීන් පිරිසක් රැගෙන යමින් සිටි ගිලන්රථ රියදුරෙකු විසින් රෝගීන් ගිලන්රථයේ දමා ආහාර ගැනීම සඳහා