වඩු කර්මාන්තයට වඩා පුළුල් හා ගුණාත්මකව නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක්..

February 26, 2020 at 2:07 am
වඩු කර්මාන්තයට වඩා පුළුල් හා ගුණාත්මකව නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක්..

මොරටුව කේන්ද්‍ර කරගත් වඩු කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ගැටළු හඳුනා ගෙන ඒවාට අපේ මට්ටමෙන් විසදුම් ලබා දීමේ ආරම්භක පියවරක් ලෙසයි.

තල් ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබද වෘත්තීය පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඇරඹෙයි…!

February 25, 2020 at 2:05 am
තල් ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබද වෘත්තීය පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඇරඹෙයි…!

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති ක්‍රිෂාන්ත පතිරාජ සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරු මෙම අවබෝධතා

විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

February 22, 2020 at 2:04 am
විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

නගරයට එන කිරිදෙන මව්වරුන්ට මව්කිරි දෙන්න වෙනම ස්ථානයක්….

February 18, 2020 at 2:02 am
නගරයට එන කිරිදෙන මව්වරුන්ට මව්කිරි දෙන්න වෙනම ස්ථානයක්….

නගර මධ්‍යට පැමිණෙන ජනතාවගෙන් ගැබිනි බව්වරුන්ට හා කිරිදෙන මව්වරුන්ට නැවතී සිය ගිමන් සංසිඳුවා ගැනීමට ස්ථානයක් නොමැතිකම